Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Koristi ključne pojmove leksičke semantike i semantike rečenice 2. Analizira jezičko značenje na nivou rečenice, iskaza i propozicije 3. Objasni sematičke pojmove: smisao i referencija, kao i njihove podpojmove 4. Rješava praktične semantičke probleme 5. Upotrebljava logičku notaciju i prevodi rečenice date na prirodnim jezima na jezik formalne semantike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija