Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše i upotrijebi osnovne pojmove iz analize diskursa i disciplina koje pridonose analizi diskursa kao multidisciplinarnom pristupu; 2. imenuje glavna područja i interese u analizi jezika u upotrebi; 3. prepozna interakcijske, društvene, političke i kulturne ciljeve upotrebe govornog i pisanog jezika u različitim kontekstima stvarne upotrebe (žanrovima, registrima); 4. opiše načine njihovog postizanja i raspravlja o njihovim učincima; 5. primijeni teorijske pristupe i metodologije pri analizi samostalno prikupljenog materijala i izradi vlastitih radova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ
MILENA MRDAK2x1

Promjena termina

Promjena satnice

Rezultati

Obavezno nošenje maske na ispitu

Predavanje (zoom), utorak (16.30h)

Predavanje (Zoom), 17h