Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. definiše i upotrijebi osnovne pojmove iz analize diskursa i disciplina koje pridonose analizi diskursa kao multidisciplinarnom pristupu; 2. imenuje glavna područja i interese u analizi jezika u upotrebi; 3. prepozna interakcijske, društvene, političke i kulturne ciljeve upotrebe govornog i pisanog jezika u različitim kontekstima stvarne upotrebe (žanrovima, registrima); 4. opiše načine njihovog postizanja i raspravlja o njihovim učincima; 5. primijeni teorijske pristupe i metodologije pri analizi samostalno prikupljenog materijala i izradi vlastitih radova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKOVIĆ-STAMATOVIĆ

Kolokvijum 2

Nadoknada

Kolokvijum

Obavještenje

Onlajn nastava i Moodle

Promjena termina