Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. definiše i opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnosti napisane na njemačkom jeziku nakon 1945. godine imajući u vidu snažnu povezanost sa istorijskom i političkom pozadinom. 2. kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u drugoj polovini 20. vijeka po stilskim formacijama, rodovima i vrstama. 3. nabroji najznačajnije autore njemačke književnosti od 1945. do danas, kao i njihova djela. 4. prepozna komplekse motiva i estetsko-etičke novine u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet. 5. samostalno stilistički analizira i interpretira lirska, prozna i dramska djela u povijesnom kontekstu, usmeno i pismeno. 6. samostalno napiše kraći seminarski rad na zadatu temu iz gradiva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KNEŽEVIĆ

Ispit iz predmeta Njemačka književnost VI

Istorija njemačke kulture 2

Ispitna pitanja Književnost 6

Ispit za predmet Njemačka književnost VI

Ispitna pitanja - Njemačka književnost VI