NJEMAČKI JEZIK VI-LEKSIKOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne pojmove leksikologije (morfema, leksema, riječ, prefiksoidi, sufiksoidi); 2. Definiše semantičke odnose među riječima; 3. Implementira definicije pojmova u odgovarajućim primjerima iz njemačkog jezika; 4. Razlikuje tvorbene modele u njemačkom jeziku; 5. Objasni na primjerima vrste tvorbi imenica, pridjeva, glagola i priloga.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO LEOVAC2x1
10B+9S+2P
SMILJA SRDIĆ2x1
10B+9S+2P