Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. opiše karakteristike i rezultate lingvističkih tradicija: kineske, indijske, grčke, rimske, arapske i jevrejske 2. navede odlike lingvistike u periodu renesanse i racionalizma i gramatike Port-Royal 3. istakne najvažnije pojave jezičkih ispitivanja u XIX vijeku: komparatisti, Humbolt i mladogramatičari 4. objasni jezička ispitivanja u XX vijeku: nestrukturalne škole 5. upoređuje rezultate evropskog ( Sosir, Ženevska, Praška, Kopenhaška škola) i američkog strukturalizma (Blumfild, Boas, Sapir, Li Vorf) 6. analizira postavke generativne gramatike i kognitivne lingvistike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA GLUŠICA2x1
15S+4P