Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biti će osposobljen da: 1. učenicima sa smetnjama u razvoju obezbijedi uslove za nesmetan fizički, psihički i socijalni razvitak i da pronalazi mogućnosti da ovi učenici izraze svoje interese i sklonosti; 2. korektivno-vaspitnim postupcima i prilagođenom nastavom razvija umne, fizičke, moralne, estetske i radne sposobnosti u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima; 3. istražuje položaj učenika sa smetnjama u razvoju u nastavi i da prilagođava nastavne metode, sredstva i principe mogućnostima ovih učenika; 4. primjenjuje savremena metodička rješenja za realizaciju korektivnog vaspitno-obrazovnog rada i da osigurava adekvatne psihološke i pedagoške uslove pogodne za zadovoljenje specifičnih potreba ovih učenika, zavisno od njihove vrste i stepena smetnje u razvoju; 5. učestvuje u izradi IROP-a, za svakog učenika sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu