KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: navede zajedničke karakteristike i osnovne kriterijume za klasifikaciju i kvalifikaciju krivičnih djela i njihovo svrstavanje u pojedine glave Krivičnog zakonika; prepozna objektivno-subjektivne elemente svakog krivičnog djela; označi opšte i posebne elemente konkretizacije krivičnog djela; definiše oblike i načine postavljanja radnje kod svakog krivičnog djela, kao bazičnog, povezujućeg i diferencirajućeg elementa inkriminacije; izvrši krivičnopravnu analizu posledice krivičnog djela, utvrdi uzročni odnos između radnje i posledice, objasni subjekt krivičnog djela, objekt krivičnog djela, mjesto izvršenja krivičnog djela, vrijeme izvršenja krivičnog djela, krivicu, sticaj, kvalifikovane oblike inkriminacija za svako krivično djelo i sl. protumači kompleksne i višeznačne elemente krivičnih djela i rješava teorijske i praktične probleme u primjeni Krivičnog zakonika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ

Snimak predavanja od 28.05.2020.

Predavanje na temu "KRIVIČNA DJELA PROTIV VOJSKE CRNE GORE"

Materijal predavanja od 19.05.2020

Snimak predavanja od 15.05.2020.

Nastavak predavanja 15.05.20

ECTS - KRIVIČNO PRAVO POSEBNI DIO 2017