GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše oblike zaštite subjektivnih građanskih prava i prepozna pretpostavke za dopuštenost vođenja parnice i pretpostavke donošenja meritorne sudske odluke; razlikuje parnični od krivičnog i upravno procesnog postupka; upozna se sa načelima organizacije i rada pravosuđa; imenuje subjekte parničnoga postupka i definiše pojedine parnične radnje suda i stranaka; opiše tok parničnog postupka i aktivnosti procesnih subjekata u parnici; objasni stranačku i parničnu sposobnost stranaka i oblike zastupanja u parnici; identifikuje izvore crnogorskog građanskog parničnog procesnog prava i prepozna osnovna načela procesnog prava u pojedinim zakonskim odredbama; razlikuje građansko od građanskog procesnog prava, parnični od vanparničnih postupaka, redovni parnični postupak od posebnih parničnih postupaka kao i parnični postupak od drugih (alternativnih) načina rješavanja sporova; objasni postupak pred drugostepenim sudovima; objasni postupak po vanrednim pravnim lijekovima; objasni posebne parnične postupke; objasni vanparnični postupak; identifikuje posebne vanparnične postupke; objasni izvršni postupak; identifikuje i razumije ulogu javnih izvršitelja u izvršenju kao novih organa pravosuđa; kritički se odosi prema postojećim rješenjima u pozitivno - pravnoj regulative i eventualno predloži rješenja de lege ferenda.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ.5x1
37S+91P
NIKOLA DOŽIĆ.5x1
37S+91P
BILJANA ĐURIČIN4x1
37S+91P