KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: navede zajedničke karakteristike i osnovne kriterijume za klasifikaciju i kvalifikaciju krivičnih djela i njihovo svrstavanje u pojedine glave Krivičnog zakonika; prepozna objektivno-subjektivne elemente svakog krivičnog djela; označi opšte i posebne elemente konkretizacije krivičnog djela; definiše oblike i načine postavljanja radnje kod svakog krivičnog djela, kao bazičnog, povezujućeg i diferencirajućeg elementa inkriminacije; izvrši krivičnopravnu analizu posledice krivičnog djela, utvrdi uzročni odnos između radnje i posledice, objasni subjekt krivičnog djela, objekt krivičnog djela, mjesto izvršenja krivičnog djela, vrijeme izvršenja krivičnog djela, krivicu, sticaj, kvalifikovane oblike inkriminacija za svako krivično djelo i sl. protumači kompleksne i višeznačne elemente krivičnih djela i rješava teorijske i praktične probleme u primjeni Krivičnog zakonika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR RAKOČEVIĆ4x1
99B+40S+85P
1x2
99B+40S+85P