KRIVIČNO PRAVO - POSEBNI DIO


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: navede zajedničke karakteristike i osnovne kriterijume za klasifikaciju i kvalifikaciju krivičnih djela i njihovo svrstavanje u pojedine glave Krivičnog zakonika; prepozna objektivno-subjektivne elemente svakog krivičnog djela; označi opšte i posebne elemente konkretizacije krivičnog djela; definiše oblike i načine postavljanja radnje kod svakog krivičnog djela, kao bazičnog, povezujućeg i diferencirajućeg elementa inkriminacije; izvrši krivičnopravnu analizu posledice krivičnog djela, utvrdi uzročni odnos između radnje i posledice, objasni subjekt krivičnog djela, objekt krivičnog djela, mjesto izvršenja krivičnog djela, vrijeme izvršenja krivičnog djela, krivicu, sticaj, kvalifikovane oblike inkriminacija za svako krivično djelo i sl. protumači kompleksne i višeznačne elemente krivičnih djela i rješava teorijske i praktične probleme u primjeni Krivičnog zakonika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJA MIHAILOVIĆ1x3
124B+37S+184P
VELIMIR RAKOČEVIĆ4x1
124B+37S+184P

PTT prezentacije

Prijava za konferenciju 20.04.2022

5TH INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE ON LOCAL SAFETY AND SECURITY – RURAL PERSPECTIVES

Predavanje Krivicno pravo posebni dio Podgorica

KRIVICNO PRAVO POSEBNI DIO ZAVRSNI ISPIT

ECTS - KRIVIČNO PRAVO POSEBNI DIO 2019-20