AUTORSKO PRAVO I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja - Nakon što student položi ovaj ispit bice u mogucnosti da: • definiše i objasni mjesto Autorskog prava u pidjeli subjektivnih gradanskih prava; • da sagleda razliku izmedu Autorskog prava s jedne strane i Prava autorstva s druge strane; • da nauci sadržinu moravnih i imovinsko- pravnih ovlašcenja autora djela; -kako autor štiti svoja ovlašcenja u postupku pred sudom; • znacaj i uloga Zavoda za intelektualnu svojinu u zaštiti autorskog prava. • zna mjesto Prava industrijske svojine u sistemu podjele subjektivnih gradanskih prava; • da nauci osnovne pojmove iz oblasti prava industrijske svojine ( pronalazak, pronalazacko pravo, patent, licenca, žig, dizajn, geografska oznaka...); • da na konkretnom proizvodu, artiklu, ambalaži zna da razlikuje žig, dizajn, geografsku oznaku proizvoda i geografsku oznaku porijekla proizvoda; • naucice da napiše Ugovor o licenci; • naucice kako se štite prava industrijske svojine; • naucice znacaj Zavoda intelektualne svojine u postupku regisrovanja svog pronalaska, žiga kao i nacin na koji se isti štite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
29B+55S+12P
DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ4x1
29B+55S+12P