Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit Obligaciono pravo biće u mogućnosti da: primjenjuje i unapređuje trajno stečena teorijska znanja iz materije Obligacionog prava; razumije i objasni sistem obligacionog prava kao dijela građanskog (imovinskog) prava (kako unutar nacionalnog zakonodavstva tako i u uporednom pravu); definiše i analizira osnovna načela obligacionog prava, izvore obligacija (ugovor, prouzrokovanje štete drugome, neosnovano obogaćenje, nezvano vršenja tuđih poslova, jednostrane izjave volje), pojedine institute i pojmove obligacionog prava; definiše i objasni pravne osobine (karakteristike) obligacija, uslove nastanka, dejstvo, načine i uslove prestanka, obezbjeđenja i izmjene obligacionopravnog odnosa, kao i da uoči sličnosti i razlike rješenja domaćeg, pozitivnog prava sa rješenjima u uporednom pravu; tumači pravne propise koji uređuju materiju obligacionog prava i vrši pravilnu supsumciju konkretnog činjeničnog stanja pod opšte norme; poveže relevantne činjenice sa odgovarajućim pravnim pravilima, uporedi pravne institute i objasni rješenje za koje se opredijelio; primjenjuje trajno stečena znanja u praksi, ali i nastavi sa usavršavanjem kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ1x2
109B+13S+305P
SNEŽANA MILADINOVIĆ4x1
109B+13S+305P

Obligaciono pravo / popravni završni ispit

Obligaciono pravo / završni ispit

Obligaciono pravo / popravni kolokvijum/ raspored

Obligaciono pravo / Kolokvijum / Raspored

Obligaciono pravo / Predavanja

Obligaciono pravo / Predavanja

ECTS - Obligaciono pravo i PITANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA 2021-22

Nova objava - 06.04.2020 11:18 UGOVORI / Podjele/ Tumačenje

Nova objava - 30.03.2020 11:30 Zaključivanje ugovora

Nova objava - 23.03.2020 10:22 Prestanak obligacija- ostali načini

Nova objava - 23.03.2020 10:08 PRESTANAK OBLIGACIJA ISPUNJENJE

Nova objava - 20.03.2020 13:58 Obezbjedjenje obligacija