PRINCIPI GRAĐANSKOG PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: klasifikuje, kritički posmatra, definiše i objasni pojedine principe građanskog prava; uporedi različite principe, raspravlja o njihovom odnosu i argumentuje prednosti i nedostatke pojednih principa građanskog prava; analizira i kritički posmatra uporednopravna rješenja u ovoj oblasti i izvodi zaključke o prednostima i nedostacima pojedinih rješenja; se kritički odosi prema postojećim rješenjima u pozitivno - pravnoj regulativi i predloži rješenja de lege ferenda; samostalno odredi temu i sprovede originalno istraživanje sa naučnim integritetom. primjenjuje stečena znanja u daljem naučnom i praktičnom radu i nastavi sa samostalnim usavršavanjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ
ZORAN RAŠOVIĆ