Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje tehnike za dobijanje prahova i njihove karakteristike zavisno od primijenjene tehnike, 2. Samostalno tumači rezultate karakterizacije prahova: veličine čestica, raspodjele veličine čestica, oblika, gustine, poroznosti, 3. Poznaje teoretske osnove densifikacije oblikovanjem i kompaktiranjem, odnosno sinterovanjem 4. Identifikuje tehnološke probleme u dobijanju, karakterizaciji i konsolidaciji prahova na osnovu stečenih teoretskih znanja i rješava ih, 5. Ispita neka od najvažnijih svojstava sinterovanih keramičkih materijala, 6. Razlikuje vrste keramičkih materijala, 7. Samostalno izvrši izbor keramičkog materijala za neku konkretnu primjenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ
MIRA VUKČEVIĆ
ČEDOMIR MILIĆ