Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu računarsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti programiranja, Interneta, složenijih algoritama, - zna da na engleskom jeziku objasni složenije računarske procedure, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti računarstva na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
23B+10S+2P
IGOR IVANOVIĆ2x1
23B+10S+2P

Drugi kolokvijum iz Engleskog jezika 4

Vježbe - online 16.04.

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 4

Vježbe - online 09.04.

Vježbe - online 02.04.

Vježbe - online 26.03.

Rezultati poslije zavrsnog ispita