PORODIČNA MEDICINA


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Porodična medicina I, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Ovladao je osnovnim principima komunikacije s pacijentom u ambulanti primarne zdravstvene zaštite (PZZ). 2. Poznaje funkcionisanje sistema PZZ kao “gate keeper-a” zdravstvenog sistema. 3. Vlada tehnikom pisanja stručnog medicinskog članka koristeći relevantnu medicinsku literaturu iz elektronskih izvora. 4. Vrednuje etičke principe i shvata sudskomedicinski aspekt djelovanja u PZZ.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA COJIĆ1x3
3B+13S+4P
NATAŠA POPOVIĆ1x1
3B+13S+4P