OTORINOLARINGOLOGIJA (MEDICINA RADA 3)


Semestar: 11
ECTS: 6.5
Status: Obavezan
Fond: 5+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Usvojio je znanja o najznačajnijim bolestima uha, nosa i grla, sa aspekta prepoznavanja kliničkih simptoma i liječenja. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest. 3. Integriše usvojena znanja i vještine u planiranju dijagnostičkih procedura u liječenju pacijenata. 4. Prepoznaje i zna da zbrine hitna stanja u otorinolaringologiji. 5. Primjenjuje naučne metode u liječenju. 6. Zna da procjeni potrebu za određenim hirurškim zahvatima. Oblast Medicina rada 1. Zna da prepozna i kvalifikuje profesionalno oštećenje sluha. 2. Poznaje osnove ocjenjivanja radne sposobnosti kod pacijenata sa oboljenjima ili povredama organa uha, grla i nosa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO POPOVIĆ.87x7
14B+17S+14P
TANJA BOLJEVIĆ.13x7
14B+17S+14P
ELVIR ZVRKO4.33x1
14B+17S+14P
MILOVAN DIMITRIJEVIĆ.72x1
14B+17S+14P
LJILJANA KEZUNOVIĆ.05x1
14B+17S+14P