HIGIJENA I MEDICINA RADA


Semestar: 11
ECTS: 6.5
Status: Obavezan
Fond: 2.77+4+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Higijena i medicina rada, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: Oblast: HIGIJENA 1. Zna da koristi hranu kao lijek i da spriječi opasnosti po zdravlje u vezi sa ishranom. 2. Zna da koristi vazduh, vodu i zemlju kao lijek i da spriječi opasnosti po zdravlje u vezi sa korišćenjem vazduha, vode i zemlje. 3. Zna da zaštiti ljudsku dušu od bolesti i ojača je. 4. Zna da koristi kretanje kao lijek i zaštiti zdravlje od nekretanja. 5. Zna da koristi školsku sredinu za unapređenje zdravlja djece i spriječi opasnosti po zdravlje. Oblast: MEDICINA RADA 1. Poznaje značaj zdravstvene zaštite radno sposobne populacije, zdravog i bezbjednog radnog mjesta. 2. Prepoznaje opasnosti i rizike na radnim mjestima. 3. Zna da interpretira principe privremene i trajne ocjene radne sposobnosti kad su u pitanju bolesti i povrede. 4. Zna da prepozna, prijavi i vodi povredu na radu i profesionalno oboljenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA COJIĆ
SNEŽANA BARJAKTAROVIĆ LABOVIĆ