BIOETIKA I BIOMEDICINA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon jednosemestralne nastave student treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Razumije i zna da opiše osnovne pojmove: etika, moral, etičke teorije, načela, etičke pristupe ključnim medicinskim temama. 2. Poznaje oblasti biomedicine u okviru kojih su prepoznati bioetički izazovi, zna da opiše uticaj novih biomedicinskih tehnologija na zdravlje i prava čovjeka i uticaj na humanu zajednicu. 3. Poznaje principe bioetičkog pristupa u istraživanju na ljudima i eksperimentalnoj medicini na životinjama i prepoznaje bioetičke izazove na polju iztraživanja u medicini. 4. Poznaje aktuelene bioetičke principe i djelatnosti nacionalnih i evropskih institucija u pogledu zaštite ljudskih prava i digniteta ljudskih bića u primjeni biomedicine. 5. Osposobljen je da primijeni osnovne bioetičke smjernice u medicinsku praksu. 6. Sposoban je da analizira i sučeljava moralne norme, da samostalno prosuđuje i argumentuje stavove u ključnim bioetičkim dilemama savremenog čovječanstva, s kojima se može suočiti u profesionalnom i javnom životu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA BOŠKOVIĆ.4x1
27B+14S+1P
NOVAK LAKIĆEVIĆ1x1
27B+14S+1P
OLIVERA MILJANOVIĆ1.6x1
27B+14S+1P