FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene nastave i položenog ispita iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Definiše i zna da objasni mehanizme dejstva ljekova koje se izučavaju u okviru premeta i poveže ih sa njihovim farmakološkim dejstvima. 2. Opisuje sudbinu lijeka u organizmu i definiše najvažnije farmakokinetičke parametre. 3. Opisuje najvažnije farmakokinetičke osobine pojedinih grupa ljekova i upoređuje specifičnosti farmakokinetike pojedinih ljekova unutar grupa koje su od značaja za njihovu primjenu 4. Povezuje indikacije i kontraindikacije za primjenu lijeka sa njegovim farmakološkim dejstvima. 5. Sposoban je da predvidi i prepozna neželjena dejstva i interakcije ljekova. 6. Zna da prepozna simptome najčešćih akutnih trovanja i definiše principe liječenja. 7. Osposobljen je da propiše optimalni lijek za zadatu indikaciju, da uporedi pojedine farmaceutske oblike ljekova i definiše mogućnosti i ograničenja njihove primjene.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN2x2
20B+9S+3P
MITAR POPOVIĆ2x1
10B+4S+2P
JANA ĐAPIĆ2x1
10B+5S+1P
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
20B+9S+3P