Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Porodična medicina, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Ovladao je osnovnim principima komunikacije s pacijentom u ambulanti primarne zdravstvene zaštite (PZZ). 2. Poznaje funkcionisanje sistema PZZ kao “gate keeper-a” zdravstvenog sistema. Zna da procijeni koji problemi mogu da se rješavaju na nivou PZZ, a za koje treba pacijenta uputiti na više nivoe zdravstvene zaštite. 3. Vrednuje etičke principe i shvata sudskomedicinski aspekt djelovanja u PZZ. 4. Osposobljen je da analizira simptome i znake kod pacijenta, prepozna najčešće bolesti i stanja i postavi radnu dijagnozu, sposoban je da procijeni koje dalje dijagnostičke postupke treba da provede u rješavanju pacijentovog problema. 5. Vlada tehnikom pisanja stručnog medicinskog članka koristeći relevantnu medicinsku literaturu iz elektronskih izvora i smjernice u rješavanju otvorenih pitanja u vezi dijagnostike i liječenja konkretnog pacijenta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija