ZDRAVSTVENA POLITIKA,MENADŽMENT U ZDRAVSTVU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta steći neophodna teorijska znanja iz oblasti zdravlja i ljudskih prava, kao i vještine neophodne za primjenu ovih znanja u praksi. Razumijevanje ovih prava je od velikog značaja za sve učesnike u zdravstvenom sistemu. Razvijanje pozitivnih stavova i ponašanja u vezi sa ljudskim pravima je osnova uspješnog rada na očuvanju i unaprijeđenju zdravlja korisnika. Osim toga, očekivani ishodi i kompetencije su i: znanja i sposobnosti vezani za upravljanje ljudskim resursima, prepoznavanje uloga i funkcija menadžera ljudskim resursima, strateško upravljanje ljudskim resursima u javnom zdravlju, prepoznavanje značaja učenje i obuka, kao i upravljanje i nagrađivanje prema performansama. Pored dobrog razumijevanja i sposobnost primjene znanja, polaznici će razviti vještine za istraživanje i kritičku analizu uloge savremenog menadžera i sistema upravljanja ljudskim resursima, kao i da u pisanoj formi analiziraju efekte politika i procedura na performanse zdravstvenih organizacija. Nakon završetka predmeta javni zdravstveni profesionalci će biti u stanju da: (a) razumiju ključne koncepte teorije liderstva, nivoe i stilove liderstva i razlike između menadžmenta i liderstva; (b) kritički analiziraju složenost vođenja i motivacije ljudi; (c ) razumiju svoju ulogu javnog zdravlja lidera za poboljšanje kvaliteta javno-zdravstvene prakse; (d) primijenjuju relevantne pojmove liderstva na sopstvenom profesionalnom radnom mjestu i razviju liderske vještine (mentorstvo, razumijevanje sebe i sledbenika, doživotno učenje); (e) znaju izazove zajedničkog vođenja; (f) prevazilaze prepreke i olakšaju promjene. Studenti će steći znanja o značaju planiranja, razlikama između operativnog i strateškog planiranja, modelu strateškog menadžmenta, načinima donošenja odluka i razlikama između grupnog i timskog rada, procesu i modelima menadžmenta promjenama. Studenti će znati da definišu misiju, viziju, vrijednosti i principe ustanove, opšte i specifične ciljeve, poštujući smjernice SMART tehnike. Naučiće kako da analiziraju spoljašnje i unutrašnje okruženje primjenom odgovarajućih metoda i tehnika (PEST, SWOT analiza, analiza zainteresovanih strana i mapiranje zainteresovanih strana) tehnika. Nakon sprovedenih aktivnosti na predmetu studenti će biti osposobljeni i za analiziranje i primjenu modela finansiranja zdravstvene zaštite, kao i za usvajanje principa ekonosmičnosti, efikasnosti i efektivnosti zdravstvene zaštite stanovništva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MUGOŠA1.44x1
6S
MIODRAG RADUNOVIĆ.66x1
6S