TEHNIKA PROPRIOCEPTIVNE NEUROMUSKULARNE FACILITACI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje važnost primjene tehnike proprioceptivne neuromuskularne facilitacije (PNF) u kliničkoj fiziotrerapiji u cilju što potpunijeg oporavka pacijenata 2.Prepoznaje razlike izmedju pojedinih tehnika PNF, demonstrira vještinu u primjeni različitih tehnika (ritmičko započinjanje, preusmjeravanje antagonista, stabilizirajuće preusmjeravanje, ritmička stabilizacija, ponavljano istezanje, kontrakcija –relaksacija). 3.Demonstrira napredne varijacije PNF vještina (adekvatna selekcija i kombinacija tehnika, kombinacija različitih obrazaca i težih položaja, PNF sa funkcionalnim zadacima) 4.Primjenjuje PNF metode kod pacijenata sa različitim dijagnozama, uključene u program fizioterapije zajedno sa drugim terapjskim pristupima 5.Razmatra značaj istraživanja o PNF za praksu fizioterapije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO MILOŠEVIĆ2x1
9S+3P
DUŠAN MUSTUR3x1
9S+3P

Nova objava - 15.12.2021 14:20

Za drugi kolokvijum

Pred 10 Nov 21

Predavanja preko platforme Moodle