KARDIOPULMONALNA FIZIOTERAPIJA


Semestar: 2
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 5+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pokazuje, i u kliničkoj praksi koristi, osnovno znanje o složenim poremećajima kardiovaskularnog i respiratornog sistema, njihovoj kliničkoj prezentaciji i uticaju na aktivnost, učešće i kvalitet života pacijenta 2.Sprovodi odgovarajući pregled pacijenta koristeći odabrane postupke mjerenja i testiranja koji se koriste u fizioterapijskoj ocjeni pacijenata sa kardiopulmonalnom disfunkcijom, tumači i analizira rezultate ocjene 3.Predlaže, obrazlaže i sprovodi bezbjedne, na dokazima zasnovane, fizioterapijske intervencije namijenjene pacijentima sa kardiorespiratornim poremećajima 4.Prati i evaluira efikasnost fizioterapijskih intervencija i po potrebi vrši izmjene terapijskog plana 5.U ocjeni pacijenta, izboru i evaluaciji rezultata fizioterapije koristi napredne vještine kliničkog prosuđivanja i pristup zasnovan na dokazima 6.Razumije uloge multidisciplinarnog tima u liječenju i rehabilitaciji kardiopulmonalnih pacijenata i prepoznaje mjesto i ulogu fizioterapeuta u timu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMAN BOROVIĆ4x1
1P
EMILIJA PEJOVIĆ-NIKOLIĆ5x1
1P