Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Stomatološka protetika - predklinika, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje i objašnjava laboratorijske faze u izradi totalne proteze. 2. Poznaje i objašnjava tipove i klasifikaciju krezubosti, konstrukcijske djelove i laboratorijske faze u izradi parcijalne pločaste proteze i skeletirane proteze. 3. Poznaje vrste, značaj i upotrebu dentalnih paralelometara i artikulatora. 4. Analizira modele za studije u paralelometru i artikulatoru. 5. Poznaje i objašnjava vrste fiksnih zubnih nadoknada i faze u izradi cijele livene krunice, fasetirane krunice, metalo-keramičkih kruna i dentalnih mostova sa akcentom na laboratorijske faze u izradi. 6. Integriše usvojena znanja i osposobljen je za dalju edukaciju iz mobilne i fiksne stomatološke protetike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija