Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka jednosemestralne nastave i polaganja ispita iz Farmakologije, studenti stomatologije će biti osposobljeni da: 1. definišu mehanizme dejstva i farmakološke efekte ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji, kao i ljekova od značaja za stomatologiju 2. opišu sudbinu lijeka u ljudskom organizmu (resorpcija, raspodjela, metabolizam, izlučivanje), sa posebnim naglaskom na ljekove koji se primjenjuju u stomatologiji 3. definišu načine primjene ljekova i uporede njihove prednosti i ograničenja, sa posebim naglaskom na ljekove koji se primjenjuju u stomatologiji 4. povežu farmakološka dejstva ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji sa njihovim indikacijama i kontraindikacijama 5. predvide i prepoznaju najčešća neželjena dejstva i interakcije ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji. 6. poznaju najvažnije farmakološke karakteristike ljekova od značaja za stomatologiju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN1x2
2B+9S+16P
MITAR POPOVIĆ1x1
1B+5S+8P
JANA ĐAPIĆ1x1
1B+4S+8P
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
2B+9S+16P