Semestar: 1, 2
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Savladao je u potpunosti anatomsku terminologiju i vlada svim relevantnim pojmovima u anatomiji. 2. Poznaje morfologiju i topografiju svih organa i regiona ljudskog tijela. 3. Poznaje detaljnu morfologiju i topografiju glave i vrata. 4. Primjenjuje anatomska načela i koncepte kod anatomske sekcije i pri opisu topografskih cjelina 5. Osposobljen je da na modelu (kadaveru) prepozna i opiše sve tlelesne strukture: kosti, mišiće, organe, magistralne krvne sudove i nerve. 6. Osposobljen je da na modelu (kadaveru) prepozna i opiše detaljnu morfologiju i topografiju glave i vrata. 7. Sposoban je da znanje o morfologiji organa i sistema primijeni u savladavanju nastavnih cjelina iz kliničke medicine i dentalne medicine (na kasnijim godinama studija).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ RADUNOVIĆ3x2
12B+29P
DAMIR MUHOVIĆ3x2
12B+29P
ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ1.5x1
12B+29P
MIROSLAV RADUNOVIĆ1.5x1
12B+29P