RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA


Semestar: 5, 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Restaurativna odontologija-predklinika, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje osnovne principe organizacije rada u stomatološkoj ordinaciji. 2. Poznaje i pravilno primjenjuje ručne i mašinske instrumente tokom uklanjanja karijesa i preparacije kaviteta. 3. Poznaje tok restaurativne procedure. 4. Posjeduje vještinu preparacije kaviteta na vještačkm zubima. 5. Poznaje i pravilno primjenjuje materijale za zaštitu pulpodentinskog kompleksa I materijale za privremeno I definitivno zatvaranje kaviteta ( uz primjenu matrica I interdentalnih kočića) . 6. Sve naučene postupke i radnje može u potpunosti primjeniti u kliničkim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x3
9B+8S
IVANA TRIPKOVIĆ1.5x3
9B+8S
MILAN MARTINOVIC3x3
9B+8S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
9B+8S