PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene nastave i položenog ispita iz predmeta Patološka fiziologija, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Posjeduje teorijski okvir i praktična znanja i vještine za tumačenje načina tjelesnog reagovanja u bolesti. 2. Posjeduje osnovna znanja za proučavanje nozologije poremećaja i bolesti u raznim granama i usmjerenjima medicine i stomatologije. 3. Razumije i objašnjava etiologiju i patogenezu osnovnih metaboličkih i funkcijskih poremećaja organa i sistema organa čovjeka, utemeljeno na mjerljivim podacima i dokazima. 4. Sposoban je da poveže kliničke manifestacije bolesti sa uzrocima i mehanizmima njihovog nastanka, razumije klinička zbivanja, bazirano na proučavanju nozologije pojedinih poremećaja i bolesti, koji se susreću tokom studija i u stomatološkoj praksi. 5. Posjeduje patofiziološku osnovu za formiranje dijagnostičke strategije u slučaju patoloških pojava. 6. Sposoban je da adekvatno prezentuje medicinski relevantne činjenice i posjeduje vještinu povezivanja biohemijskih, morfoških, ultrastrukturnih, funkcijskih i kliničkih podataka (simptomi, znakovi, disfunkcije, testovni pokazatelji) u cjelovitu i jedinstvenu sliku bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ2x1
8B+7S+8P
MARINA JAKŠIĆ1x1
8B+7S+2P
BOBAN BANJAC1x1
8B+7S+2P
MILICA MARTINOVIĆ3x1
8B+7S+2P