Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave iz predmeta, student treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Razumije bitne karakteristike opštih patoloških procesa 2. Prepoznaje bitne karakteristike specifičnih patoloških procesa 3. Opisuje morfološke i funkcionalne poremećaje u okviru opštih i specifičnih patoloških manifestacija 4. Razlikuje morfološke i funkcionalne poremećaje unutar organa, organskih sistema i cjelokupnog organizma 5. Posjeduje znanje i kompeticije vezane za uzimanje uzoraka za patohistološku obradu, fiksaciju uzoraka, laboratorijsku proceduru, makroskopsku i mikroskopsku analizu, patohistološke metode i obdukcionu tehniku. 6. Posjeduje kominikaciona znanja iz na relaciji patolog – ordinirajući ljekar, patolog – pacijent. 7. Dovodi u korelaciju dobijene patološke dijagnoze s simptomatologijom i formira kliničkopatološku korelaciju sa prognostičkim i predikcionim faktorima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA DRAGAŠ2x1
11B+7S+6P
DEJANA NIKOLIĆ2x1
11B+7S+6P
DRAGANA LATIĆ2x1
11B+7S+6P
FILIP VUKMIROVIĆ.75x1
11B+7S+6P
IVANA ĐOKIĆ2x1
11B+7S+6P
MILETA GOLUBOVIĆ1.25x1
11B+7S+6P
MIRJANA MILADINOVIĆ1x1
11B+7S+6P
2x1
11B+7S+6P
TANJA NENEZIĆ2x1
11B+7S+6P

Nova objava - 15.07.2020 13:41

Nova objava - 03.07.2020 08:14

Nova objava - 29.04.2020 14:09

Nova objava - 24.04.2020 11:06

Nova objava - 01.04.2020 09:22

Nova objava - 01.04.2020 09:22

Nova objava - 08.04.2020 10:03