STOMATOLOŠKA ANESTEZIOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Stomatološka anesteziologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje neurofiziološke i neuroanatomske aspekte orofacijalnog bola, kao i mogućnosti suzbijanja bola. 2. Poznaje vrste, sastav, svojstva, dejstvo kao i prednosti i nedostatke lokalnih anestetičkih rastvora. 3. Praktično primjenjuje infiltracione anestezije u gornjoj i donjoj vilici kao i mandibularnu anesteziju 4. Posjeduje teorijska znanja u vezi sa primjenom ostalih vrsta sprovodnih anestezija u vilicama i opšte anestezije i reanimacije. 5. Poznaje pogodnosti primjene lokalne anestezije, kombinovane primjene lokalne anestezije i farmakosedacije i primjene opšte anestezije. 6. Poznaje opšte i lokalne komplikacije lokalne anestezije i sposoban je da primijeni preventivne mjere u cilju suzbijanja komplikacija i metode liječenja nastalih komplikacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH1x5
9B+11S+9P
SUNČICA BRNOVIĆ1x5
9B+11S+9P
BOŽIDAR ĐUROVIĆ2x1
2B+2S+2P
VUKADIN BAJAGIĆ2x4
7B+9S+7P
MARIJA ANTUNOVIĆ2x1
9B+11S+9P