KLINIČKA FARMAKOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka jednosemestralne nastave i polaganja ispita iz Kliničke farmakologije, studenti stomatologije će biti osposobljeni da: 1. definišu osnovne principe i metode pretkliničkog i kliničkog ispitivanja ljekova 2. naprave pravilan izbor i propišu optimalan lijek za oralna oboljenja i urgentna stanja koja mogu da se dogode u stomatološkoj ordinaciji, kao i za farmakološku preoperativnu pripremu rizičnih grupa pacijenata za stomatološke intervencije 3. predvide, prepoznaju i prijave neželjena dejstva ljekova, sa posebnim naglaskom na oštećenja oralnih tkiva koja mogu nastati u toku intraoralne ili sistemske primjene ljekova 4. spriječe nastanak klinički najvažnijih interakcija ljekova koje propisuje stomatolog, ali i intera kcija sa ljekovima koji su pacijentu ordinirani iz medicinskih razloga 5. identifikuju ljekove koji povećavaju rizik hirurškog liječenja u stomatologiji i preduzmu mjere da se ovaj rizik izbjegne ili smanji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN1x2
10B+15S+3P
MITAR POPOVIĆ1x1
5B+8S+1P
JANA ĐAPIĆ1x1
5B+7S+2P
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ1x1
10B+15S+3P