Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sticanje vještina sa ciljem postizanja & ostvarenja uspješne komunikacije i razumijevanja pacijentovih potreba; Interpretacija fizičkih i emotivnih znakova pacijentovog zdravstvenog stanja - sposobnost slušanja pacijenta i razumjevanja saopštene informacije; Ovladavanje terminologijom potrebnom za korišćenje pri pomoći pacijentu uz neophodnu intervenciju pri pomoći korišćenja medicinskih sredstava (instrumenata, pomagala, medikamenata sa posebnim uputstvima). Korišćenje neophodne stručne fizičke i elektronske literature; Komunikacija na engleskom jeziku kroz prezentacije i debate, iznošenje stavova i poznavanje tema obuhvaćenih planom za ovaj predmet

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija