Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Razumije značenje imunosti i imunskog sistema; 2.Reprodukuje osnovne postavke funkcionisanja imunskog sistema čovjeka; 3.Objasni ulogu pojedinih komponenata imunskog sistema; 4.Definiše funkcionalnu podjelu urođene i stečene imunosti; 5.Prepozna načine reagovanja pojedinih funkcionalnih cjelina imunskog sistema i njihovu povezanost; 6.Uporedi način reagovanja imunskog sistema, prema sopstvenom i stranom, te shvati posledice koje ove reakcije imaju na organizam; 7.Identifikuje poremećaje u funkcionisanju imunskog sistema; 8. Izvrši samostalno odabir osnovnih dijagnostičkih testova za ispitivanja u imunologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA JOVIĆEVIĆ2x3
24B+8S+32P
VJEROSLAVA SLAVIĆ2x1
24B+8S+32P