OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje osnovne hemijske zakone, pojave i pojmove; 2. Upotrebljava osnovni stehiometrijski račun; 3. Povezuje zakonitosti u periodnom sistemu elemenata sa položajem elementa u PSE, strukturom atoma i hemijskom vezom; 4. Objašnjava rastvore, hemijske reakcije i njihove fizičko-hemijske procese i pravila uključujući brzinu i ravnotežu; 5. Primjenjuje usvojena znanja o koordinacionim jedinjenjima sa posebnim akcentom na farmaceutski važna koordinaciona jedinjenja; 6. Klasifikuje osnovne tipove neorganskih jedinjenja po njihovim osobinama strukturi i primijeni.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ3x1
11B+5P
MIA STANKOVIĆ3x2
20B+5P
NINA MUGOŠA3x3
31B+10P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x1
31B+10P