PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon pohadjanja tečaja i položenog ispita student treba da: 1. Razumije osnovnu medicinsku terminologiju; 2. Reprodukuje adekvatno medicinski relevantne činjenice; 3. Razumije etiologiju i patogenezu osnovnih metaboličkih i funkcijskih poremećaja organa i sistema organa čovjeka i sposoban je da poveže njihove kliničke manifestacije sa uzrocima i mehanizmima njihovog nastanka; 4. Razumije mehanizme djelovanja hemijskih agenasa i ljekova; 5. Poznaje patobiološku osnovu za dijagnostičku strategiju u slučaju patoloških pojava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ2x3
21B+9S+2P
MARINA JAKŠIĆ1x3
21B+9S+2P
BOBAN BANJAC1x3
21B+9S+2P
MILICA MARTINOVIĆ3x1
21B+9S+2P