MEDICINSKA BIOHEMIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije ulogu biohemijske laboratorije u dijagnostici, praćenju i liječenju bolesti; 2. Poznaje vrste biološkog materijala koji se koristi u biohemijskim laboratorijama (kod zdravih osoba i u raznim patološkim i fiziološkim stanjima), načinom uzimanja, obrade i čuvanja; 3.Stečenim znanjima o teorijskim principima metoda, izabere adekvatnu metodu za dati parametar, kao i faktore koji utiču na njihov izbor; 4. Izvrši izbor odgovarajućeg analizatora da rukuje njime; 5. Razumije značaj određivanja biohemijskih parametara i tumači promjene u sadržaju biološkog materijala u raznim patološkim i fiziološkim stanjima; 6. Procjenjuje uticaj ljekova na određene biohemijske parametre, koristi stručnu literaturu, prepoznaje i riješava problem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NAJDANA GLIGOROVIĆ BARHANOVIĆ3x1
6B+2S+13P
MILOVAN ROGANOVIĆ3x1
6B+2S+13P
LENKA RADULOVIĆ3x2
10B+4S+23P
MILANKA MARAŠ3x4
22B+8S+49P
SNEŽANA PANTOVIĆ3x1
22B+8S+49P

Informator, ispitna pitanja, praktična nastava

Prvo predavanje - izmjena!

Prvo predavanje

Rezultati kolokvijuma

Informator, ispitna pitanja, raspored vjezbi

Prvo predavanje

Dio materijala sa vjezbi - 2

Dio materijala sa vjezbi - 1

Predavanja

Predavanja

Predavanje

Predavanje