FARMAKOTERAPIJA I


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije osnovne principe racionalne farmakoterapije; 2. Razumije i razlikuje patofiziologiju, kliničku sliku, klinički tok, prognozu, farmakološki i nefarmakološki tretman različitih obolјenja; 3. Uporedi odnos terapijska efikasnost/potencijal izazivanja štete pojedinih ljekova namijenjenih za isto obolјenje; 4. Objasni upotrebu, korist i rizike od primjene lijeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN2x2
14B+9S+1P
NINOSLAVA LALATOVIĆ2x2
14B+9S+1P
SNEŽANA MUGOŠA2x1
14B+9S+1P