HIRURGIJA SA TRAUMATOLOGIJOM


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Definiše i opiše osnovne princije rada u hirurgiji 2.Opiše osnovne patofiziološke događaje nastale usled povrede i osnovne patofiziološke procese odgovora organizma na povredu 3.Prepozna i imenuje vrste povreda i opiše način njihovog liječenja 4.Poznaje osnove plastične i rekonstrukcijske kirurgije 5.Prepozna i opiše povrede koštano-zglobnog sistema, postupke liječenja, kao i komplikacije zacjeljenja preloma i načine njihovog liječenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGDAN PAJOVIĆ.66x1
25B+9S
VESELIN STANIŠIĆ.54x1
25B+9S
MIODRAG RADUNOVIĆ.4x1
25B+9S
ŽARKO DAŠIĆ.4x1
25B+9S