Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Demonstrira tačnu upotrebu osnovnih gramatičkih pravila u kontrolisanim situacijama u usmenoj i pisanoj komunikaciji 2.Demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta, kao i vještinu slušanja i razumijevanja govora iz uže stručne oblasti 3.Razumije i prati usmena i pisana uputstva na engleskom jeziku 4.Vlada osnovnom terminologijom potrebnom za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku i na efikasan nacin se služi rječnicima 5.Napiše kratke i razumljive forme pisanog teksta o odabranim temama iz stručne oblasti, poštujući pravila o strukturi teksta; 6.Samostalno pripremi kraće verbalne prezentacije o odabranim temama iz strucne oblasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DRAKULOVIĆ1x2
63B+1P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
63B+1P