Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : FISH, CRUSTACEANS AND SHELLFISH BIOINDICATORS OF THE CONDITION OF THE ENVIRONMENT OF THE MONTENEGRIN COAST
Naziv : Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja
Početak : 15.10.2017.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Joksimović Aleksandar
Opis : Utvrditi stanje životne sredine i stepen eventualnog zagađenja uporednom analizom morfoliških, fizioloških i biohemijskih parametara izloženih jedinki riba, rakova i školjki. Uporediti fizičko-hemijske parametre životne sredine sa izmjerenim biomarkerima oksidativnog stresa


To determine the state of the environment and the degree of possible pollution compared by the analysis of morphological, physiological and biochemical parameters exposed to unique fish, crustaceans and shellfish. Compare the physicochemical parameters of the environment with the exchange of biomarkers of oxidative stress