Jelena Paunović

Jelena Paunović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođena je 28.07.1985. godine u Beranama. Osnovnu školu i Srednju medicinsku školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, decembra 2011.godine, sa prosječnom ocjenom 8.94 i stekla zvanje doktora medicine. U toku studija učestvovala je na više međunarodnih i domaćih kongresa studenata medicinskih nauka i doktora medicine. Nagrađena diplomom za najbolji rad na 50. kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem. Pripravnički staž doktora medicine obavila je u JZU Dom zdravlja Podgorica i dana...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave