Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku master studija studijskog programa Automatika i industrijska elektrotehnika, student će biti sposoban da:

  • Definiše, opiše i kreira parametarske i neparametarske modele kompleksnih elektro-dinamičkih sistema, vrši simulacije na istima i upoređuje dobijene rezultate sa rezultatiima mjerenja na realnim sistema.
  • Analizira i kreira upravljačke metode nad kompleksnim električnim, računarskim, elektro-mehaničkim i drugim sistemima – pogonima, primjenjujući razne metodologije i zakone upravljanja (optimalno, robusno, adaptivno, digitalno, analogno, fuzzy, nelinerano, distribuirano, …).
  • Vrši sintezu elemenata sistema automatskog upravljanja shodno izvršenim analizama i funkcionalnim zahtjevima.
  • Projektuje pojedine sisteme upravljanja ili njihove komponente (električne instalacije, električne mašine, tehnološke procese, energetske pretvarače, mikrokontrolerske sisteme, manipulatore, robotske sisteme, itd).
  • Istražuje, analizira, prilagodjava i implementira savremene inteligentne sisteme upravljanja (SMART sisteme) u svakodnevnom okruženju i industriji.
  • Izrađuje i kontroliše projektnu dokumentaciju koja je neophodna u svim fazama od apliciranja do izrade dokumentacije izvedenog stanja inženjerskih projekata.