Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

I Doktor medicine je osposobljen (kompetentan) da uradi:

 1. Kliničke vještine: Prikupi anamnestičke podatke od pacijenta, njegovih srodnika i pratioca, samostalno kompletno pregleda pacijenta i napravi adekvatan plan daljih aktivnosti.
 2. Praktične procedure: Kompetentan je da sprovede niz praktičnih procedura u dijagnostičke i terapijske svrhe: mjerenje kliničkih parametara, doziranje, priprema i davanje terapije, kardiopulmonalna reanimacija odraslih i djece, obrada rane i imobilizacija, uzimanje uzoraka, venski put, plasiranje sondi i katetera.
 3. Medicinske pretrage: Planira ispitivanja (laboratorijska, radiološka i klinička), kako bi definisao zdravstveni problem i došao do dijagnoze bolesti, analizira i tumači dobijene podatke iz anamneze, fizikalnog pregleda i sprovedenih pretraga i postavlja dijagnozu, koristeći holistički pristup.
 4. Liječenje: Formuliše i određuje osnovni terapijski plan kod svih kategorija bolesnika (hitni, akutni, hronični, hirurški, traumatizovani, palijativni, djeca), ordinira terapiju, upućuje pacijenta na konsultacije i dalje liječenje, prati i procjenjuje tok bolesti i efekte terapije, uključujući i neželjena dejstva lijeka.
 5. Promocija zdravlja: Primjenjuje principe unapređenja i promocije zdravlja i prevencije bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika.
 6. Komunikacijske vještine: Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava.
 7. Medicinska dokumentacija i informatika: Kompetentno vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju (u papirnoj i elektronskoj formi), formira doktorski izvještaj sa dijagnozom i terapijom, kodira (šifrira) i klasifikuje bolesti i medicinske intervencije, prijavljuje zakonom predviđene bolesti i stanja, dostavlja periodične izvještaje, koristi literaturu, služi se uobičajenim kompjuterskim operativnim sistemima i engleskim jezikom.
II Doktor medicine posjeduje osnovna znanja koja mu omogućavaju kompetentno postupanje
 1. Posjeduje znanje o građi i funkciji i poremećajima građe i funkcije ljudskog organizma kao cjeline i pojedinih organa i organskih sistema, uzrocima nastanka bolesti, ponašanju zdrave i bolesne osobe, prirodnim, psihološkim i socijalnim aspektima zdravlja i bolesti pojedinca i stanovništva i uticaj društvenog okruženja na zdravlje čovjeka.
 2. Poznaje etička i bioetička načela, odgovornosti doktora medicine u pogledu liječenja, propisivanja ljekova, ljekarske greške, smrti, kliničkih studija, prava pacijenta, kulturoloških i religijskih razlika. Ostvaruje holistički pristup u liječenju pacijenata, poštuje prava pacijenta i uključuje ga u donošenje odluka o njegovom zdravlju, poštuje kolege i medicinske institucije.
 3. Posjeduje vještine kliničkog razmišljanja i donošenja odluka: postavka problema, postavljanje prioriteta, primjena medicine zasnovane na dokazima, kreiranje istraživanja i statistička evaluacije i zaključivanje.
III Profesionalne aktivnosti doktora medicine
 1. Poznaje ulogu i obaveze doktora medicine u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, u istraživačkom radu, u akademskoj i društvenoj zajednici i spreman je da se posveti medicinskoj praksi.
 2. Svjestan je svojih kompetencija i potrebe kontinuirane kritičke provjere i unapređenja znanja i vještina, kroz dalje specijalističko obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju.