Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

  1. Posjeduje znanje o građi, funkciji i ponašanju zdrave i bolesne osobe, uticaj prirodnog i društvenog okruženja na opšte i oralno zdravstveno stanje populacije, koje mu omogućava naučni način razmišljanja i zaključivanja.
  2. Poznaje poremećaje građe i funkcije orofacijalnog sistema i njihov odnos sa opštim zdravstvenim stanjem i socijalnim statusom pacijenta.
  3. Poznaje kliničke discipline, koje doktorima stomatologije daju jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima usta, zuba, vilica i povezanih tkiva, poznaje uticaj sistemskih stanja i poremećaja na oralno zdravlje.
  4. Kvalifikovan je da samostalno pregleda orofacijalnu regiju pacijenta, integriše usvojena znanja i vještine u postavljanju dijagnoze, planiranju i izvođenju osnovnihstomatoloških preventivnih, profilaktičkih, terapijskih i urgentnih procedura.
  5. Primjenjuje principe promocije oralnog zdravlja i prevencije oralnih bolesti i kompetentan je da prepozna individualni i populacijski rizik i zaštiti pojedinca od rizika.
  6. Posjeduje razvijene komunikacijske vještine u kontaktu sa pacijentima i njihovom porodicom, kolegama i medicinskim osobljem, policijom i pravosudnim organima, medijima i zna da štiti i promoviše prava pacijenta. Sposoban je da učestvuje u timskom radu i podučava.
  7. Poznaje ulogu i obaveze doktora stomatologije u zdravstvenom i obrazovnom sistemu, u istraživačkom radu, u akademskoj i društvenoj zajednici i spreman je da se posveti stomatološkoj praksi.
  8. Svjestan je svojih kompetencija i potrebe kontinuirane kritičke provjere i unapređenja znanja i vještina, kroz dalje specijalističko obrazovanje i kontinuiranu medicinsku edukaciju.