Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

1. Objasni građu i funkcionisanje čovjeka tokom životnog vijeka i uticaj patoloških stanja na funkcionisanje čovjeka 2. Objasni uticaj fizioterapije na građu i funkciju čovjeka 3. Poznaje i ispunjava svoju ulogu fizioterapeuta u sistemu zdravstvene zaštite 4. Iz perspektive fizioterapeuta ocjeni stanje pacijenta i njegovog okruženja, sintetizuje znanja i ocjenu pacijenta kako bi utvrdio ciljeve tretmana, izabrao i opravdao odgovarajuće tretmane i planirao terapijski program 5. Primjeni fizioterapijski program sa maksimalnim stepenom sigurnosti i efikasnosti 6. Podešava fizioterapeutske postupke prema svrsi i kontekstu rada 7. Prepoznaje potrebe i prioritete pacijenta, efikasno komunicira sa pacijentima, kolegama i širom zajednicom 8. Formuliše i planira svoje puteve cjeloživotnog učenja