Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Naziv predmeta:METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12719Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PRIMIJENJENA MATEMATIKA

Naziv predmeta:PRIMIJENJENA MATEMATIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12720Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PRAVO ZAŠTITE MORSKE SREDINE

Naziv predmeta:PRAVO ZAŠTITE MORSKE SREDINE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12721Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / UPRAVLJANJE LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12723Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti se uvode u integralni pristup planiranju i projektovanju luka nautičkog turizma. Zadatak kursa je ukazati na potrebu sistemskog pristupa pri planiranju i projektovanju luka nautičkog turizma. Planirani ishod nastave ovog kursa je osposobiti studente za tehničko, tehnološko, ekonomsko, ekološko i pravno vrednovanje odabranih lokacija luka nautičkog turizma i njihov uspješan razvoj u skladu sa temeljnim odrednicama održivog razvoja i vrednovanja obalnog područja.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Zoran Kovačević
Metod nastave i savladanja gradivaUčenje na daljinu. Konekcija na moodle server i preuzimanje materijala. Izrada testova online za samoprovjeru znanja. Konsultacije putem email-a. Izrada seminarskog rada.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u planiranje i projektovanje luka nautičkog turizma – pojam i značenje planiranja, vrste razvojnih planova i metodologija planiranja, strategija prostornog uređenja.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Utvrđivanje prostornih mogućnosti za razvoj luka nautičkog turizma – analitički primjeri
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Pojam i značenje luka u razvoju nautičkog turizma – pojmovno i sadržajno određenje luke nautičkog turizma. Istorijski razvoj marina i nautičkog turizma.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Utvrđivanje i vrednovanje učinaka luka nautičkog turizma u privredi – analitički primjeri
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Podjela luka nautičkog turizma – zakonske odrednice, vrste luka nautičkog turizma, kategorizacija luka nautičkog turizma, posebni uslovi kategorizacije.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Vrednovanje obalnog područja u funkciji razvoja nautičkog turizma – značenje i obilježja prostora, integralno definisanje obalnog prostora, komparativne prednosti obalnog područja za razvoj nautičkog turizma.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Izrada I dijela seminarskog rada.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Utvrđivanje prihvatnih kapaciteta luka nautičkog turizma – analitički primjeri
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Razvojna politika u funkciji razvoja luka nautičkog turizma – temeljni pojmovi, strategija razvoja, održivi razvoj.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Definisanje mogućnosti razvoja sistema nautičkih luka u najbližem okruženju – analitički primjeri.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Primjeri planiranja i projektovanja luka nautičkog turizma – teorijska osnova planiranja i projektovanja luka nautičkog turizma, tehnički uslovi projektovanja i izbor lokacije luke.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Utvrđivanje kapaciteta i mogućnosti razvoja luka nautičkog turizma na Mediteranu – analitički primjeri.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Uslovi za fizičku postavku luka nautičkog turizma – klimatski, okeanografski, topografski i položajni uslovi za izbor lokacije luka nautičkog turizma.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Definisanje kriterijuma za izbor lokacije luke nautičkog turizma – analitički primjeri. Primjena višekriterijumske analize, AHP metode za izbor lokacije luke nautičkog turizma – analitički primjeri.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Izrada II dijela seminarskog rada.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 4 sati individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveU semestru Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad) Studenti su obavezni da odrade seminarski rad na jednu od predloženih tema za seminarske radove (predlozi tema će biti dostupni na portalu za distance learning) i da pristupe završnom ispitu, koji će biti organizovan u klasičnoj formi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. O terminima završnog ispita biće, takođe, blagovremeno obaviješteni putem interneta
Konsultacije
Literatura1. Dulčić, A.: Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma, Ekonomski fakultet, Split, 2002 2. Šamanović, J.: Nautički turizam i menadžment marina. Visoka pomorska škola u Splitu. Split, 2002. 3. Luković, T., Šamanović, J., Menadžment i ekonomika nautičkog turizma, Hrvatski Hidrografski Institut, Split, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeTokom nastave, Pismeno - on-line test, usmeno.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PROCESNA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA

Naziv predmeta:PROCESNA MJERENJA I INSTRUMENTACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12724Obavezan262+0+2
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaTokom slušanja nastave iz ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim vrstama i elementima tehnoloških procesa i primjenom stečenih znanja iz oblasti informacionih tehnologija u oblasti upravljanja. Studenti su obavezni da, uz pomoć nastavnika i saradnika, realizuju s eminarski rad primjenom programskog paketa Lab - View i izrade virtuelni instrument. Tokom izrade rad a, studenti se upoznaju sa metodologijom izrade projekta i načinima primjene odgovarajućih propisa.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita, student će biti u mogućnosti da: - analizira I koristi razne vrste senzora pomoću kojih se može izvršiti identifikacija željene fizičke veličine, - poznaje mjerenja osnovnih procesnih veličina koje su važne za brodske procese, - poznaje i koristi komponenete sistema za virtuelnu instrumentaciju u sistemima baziranim na mjerenjima pomoću persinalnog računara i - koristi LabVIEW programski paket za kontrolu, mjerenje, akviziciju podataka i njihovu obradu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Tatijana Dlabač, Mr Draško Kovač
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanje, laboratorijske vježbe, domaći radovi, seminarski radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u osnovne pojmove tehnološkog procesa.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Senzori i pretvarači.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Mjerenje procesnih veličina važnih za vođenje brodskih procesa.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Mjerenje temperature. Mjerenje pritiska. Mjerenje nivoa.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Mjerenje brzine. Mjerenje sastava gasne mješavine.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Upoznavanje s virtuelnom instrumentacijom. Mjerenja orjentisana na korišćenje PC - a.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Upoznavanje sa programom LabVIEW. Organizacija LabVIEW softvera.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Elementi programiranja u LabVIEW.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Akvizicija podataka i kontrola instrumenata.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Primjeri virtuelnih instrumenata i primjena u tehnološkim procesima.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Povezivanje sa signalima iz mjernog okruženja.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kreiranja i korišćenje laboratorije na daljinu za eksperimente iz oblasti elektrotehnike.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Priprema za Zavšni ispit i odbrana mini projekata.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno: 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije. U semestru: Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati. Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati. Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da odrade laboratorijske vježbe i da pristupe završnom ispitu, koji će biti organizovan uklasičnoj formi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. O terminima za vršnogispita biće, takođe, blagovremeno obaviješteni putem interneta.
Konsultacije
Literatura1. N. Barjamović, Brodskamjerenja, Fakultet za pomorstvo, Kotor, 2006. 2. A. Milovanović, M. Bjekić, B.Koprivica, Virtuelna instrumentacija, Čačak, 2010, ISBN 978–86–7776–100-4. 3. V. Drndarević, Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara, Vinča, Institut za nuklearne nauke, 1999. 4. B.Mihura, LabVIEW for Data Acquisition, Prentice Hall, 2001. 5. R. Baican, D.S. Necsulescu, Applied Virtual Instrumentation, Computational Mechanics, Inc., 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijumi (2 x 15 bodova), Seminarski rad (20 bodova) i završni ispit (50 bodova).
Posebne naznake za predmetNastava se po potrebi može realizovati i na engleskom jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PLANIRANJE I RAZVOJ POMORSKOG TRANSPORTA

Naziv predmeta:PLANIRANJE I RAZVOJ POMORSKOG TRANSPORTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12725Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE KVALITETOM U POMORSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12726Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet iima za cilj da osposbi studenta da razumije osnove upravljanja kvaliteta u skladu sa primjenom generičkih standarda sa posebnim akcentom na pomorsku privredu
Ishodi učenja 1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u pomorstvu i njihovu znacajnost za usluge u pomorstvu – ISO 9001, ISO 14001, 5) Definisati i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja 6) Prepoznati specifičnosti najznačajnijih standarda kvaliteta u pomorstvu 7) Opisati različite procese upravljanja kvalitetom pomoću AMOS-a 8) Opisati ulogu rizika u unapređenju kvaliteta
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Sanja Peković–nastavnik, Prof. dr Špiro Ivošević –nastavnik,
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktične vježbe, samostalno učenje, seminarski, projektni zadatak, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Pojmovnik. Razvoj kvaliteta. Upravljanje kvalitetom. Principi upravljanja kvalitetom.
I nedjelja, vježbe - Standardna terminologija kvaliteta.
II nedjelja, pred.-Praktični pristup upravljanju kvalitetom (Preduzeće, zaposleni, troškovi)
II nedjelja, vježbe Primjeri upravljanja
III nedjelja, pred.- Standardi kvaliteta, sertifikacija i nagrade kvaliteta. Sistem menadžmenta kvalitetom.
III nedjelja, vježbe - Pregled standarda
IV nedjelja, pred.- Serija standarda JUS ISO 9000.
IV nedjelja, vježbe - Pregled standarda
V nedjelja, pred.- Kvalitet usluga. Modeli kvaliteta usluga
V nedjelja, vježbe - Pregled standarda
VI nedjelja, pred.- Kvalitet u funkciji zadovoljstva korisnika usluga
VI nedjelja, vježbe - Primjeri kvaliteta usluga
VII nedjelja, pred.- Monitoring kvaliteta usluga. Ukupno upravljanje kvalitetom (TQM)
VII nedjelja, vježbe - Primjeri
VIII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri
IX nedjelja, pred.- ISM I ISPS Kodeksi
IX nedjelja, vježbe - Primjer zahtjeva korova
X nedjelja, pred.- Bezbjednost informacija i zaštita životne sredine.
X nedjelja, vježbe - Primjeri bezbjednosnih informacija
XI nedjelja, pred.- Uloga i značaj softverskih paketa u pomorskim kopanijama. AMOS
XI nedjelja, vježbe - Primjena AMOSa
XII nedjelja, pred.- Upravljanje kvalitetom u skladu sa AMOSom
XII nedjelja, vježbe - Primjena AMOSa
XIII nedjelja, pred.- Kontrola kvaliteta i monitoring usluga.
XIII nedjelja, vježbe - Kontrola kvaliteta
XIV nedjelja, pred.- Razmišljanje zasnovano na riziku.
XIV nedjelja, vježbe - Kontrola kvaliteta
XV nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - primjeri kontrolnih pregleda u pomorstvu
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (8 sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, brane seminarske radove i polažu odgovarajuće provjere znanaj
Konsultacije
Literatura 1. Perović M., Krivokapić Z.: Menadžment kvalitetom usluga 2. Dulić S.: „ISM Kod“ 3. AMOS Aset Management brošura.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje 1. Kolokvijum I, od 0 do 25 bodova, 2. Kolokvijum II, od 0 do 25 bodova, 3. Seminarski rad, od 0 do 20 bodova, 4. Završni ispit, od 0 do 30 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi više od 50 bodova.
Posebne naznake za predmetnema
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / TEHNOLOGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA U POMORSTVU

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA U POMORSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12727Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / SAVREMENE KONCEPCIJE ODRŽAVANJA

Naziv predmeta:SAVREMENE KONCEPCIJE ODRŽAVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
12728Obavezan262+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema posebnih uslova za upis i slušanje ovoga predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaStud enti će se upoznati sa savremenim koncepcijama održavanja koje su našle primjenu u industriji a posebno u brodarstvu
Ishodi učenjaOčekuje se da studenti nakon položenog ispita mogu: - U poznati studente sa osnovnim znanjima o održavan ju brodskih i tehničkih Sistema. - Razumiju savremenu organizaciju održavanja. - Da upravljaju troškovima održavanja tokom životnog ciklusa broda. - Da se upoznaju I ovladaju savremenim metodama održavanja. - Razumiju razlike pojedinih savremenih koncepcija održavanja. - Demonstriraju znanja u odabiru odgovarajuće metode održavanja. - Demonstrirati znanja o nabavci rezervnih djelova. - Kritički procijeniti razvoj ekspertnih sustava za optimalno upravljanje, dijagnostiku i preventivno održavanje broda. - Predložiti stručna mišljenja i postupke važne za odabir odgovarajuće strategije održavanja. - Samostalno zaključivati i prezentirati znanja, ideje i argument e iz različitih metoda održavanja brodskih Sistem
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Špiro Ivošević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja. Konsultacije. Samostalni rad. Seminarski rad. Kolokvijumi. Završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnova filozofije održavanja tehničkih sistema.
I nedjelja, vježbe - Primjeri tehničkih sistema
II nedjelja, pred.-Standardi u primjeni. Upravljanje održavanjem pomoću AMOS -a.
II nedjelja, vježbe Primjena različitih zahtjeva standarda
III nedjelja, pred.- Strategije održavanja tehničkih Sistema
III nedjelja, vježbe - Primjeri različitih strategija
IV nedjelja, pred.- Informacioni sistemi i procesni pristup
IV nedjelja, vježbe - Primjeri informacionih sistema u pomorstvu
V nedjelja, pred.- Upravljanje troškovima životnog ciklusa.
V nedjelja, vježbe - Primjeri
VI nedjelja, pred.- Osnovne metode održavanja tehničkih Sistema.
VI nedjelja, vježbe - Primjeri različitih metoda održavanja sa osvrtom na pomorstvo
VII nedjelja, pred.- Studije slučaja. Kolokvijum I.
VII nedjelja, vježbe - Primjeri različitih metoda održavanja sa osvrtom na pomorstvo
VIII nedjelja, pred.- Osnovni pokazatelji i karakteristike funkcije efektivnosti Sistema
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri različitih metoda održavanja sa osvrtom na pomorstvo
IX nedjelja, pred.- Analiza menadžmenta rizikom
IX nedjelja, vježbe - Primjeri analize rizika
X nedjelja, pred.- Održavanje po stanju
X nedjelja, vježbe - Primjeri održavanja po stanju brodksih sistema
XI nedjelja, pred.- Održavanje po stanju
XI nedjelja, vježbe - Primjeri održavanja po stanju brodksih sistema
XII nedjelja, pred.- Pouzdanost brodskih Sistema.
XII nedjelja, vježbe - Primjeri održavanja primjenom teorije pouzdanosti
XIII nedjelja, pred.- Održavanje prema pouzdanosti.
XIII nedjelja, vježbe - Primjeri održavanja primjenom pouzdanosti
XIV nedjelja, pred.- Inspekcije zasnovane na riziku
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri
XV nedjelja, pred.- Upravljanje rezervnim djelovima pomoću AMOS- a. Kolokvijum I
XV nedjelja, vježbe - Primjeri iz brodske prakse. Primjeri iz AMOSa
Opterećenje studentaUkupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, predaju domaće zadatke, rade kolokvijume, rade laboratorijske vježbe i polažu zavšni ispit.
KonsultacijeStruktura: 2 sati predavanja 2 sati vježbi 4 sati individualnog rada studenta (priprema za laboratorijske vježbe, za kolokvijume, izrada domaćih zadataka) uključujući i konsultacije
Literatura1. B. Vasić I dr., Održavanje tehničkih Sistema, Beograd 2006. 2. Marinko Aleksić, Napredne koncepcije održavanja brodskih i lučkih postrojenja, Skripta 3. Nikola Vujanović: Teorija pouzdanosti tehničkih sistema, Beograd, 1990. 4. M. Aleksić, D. Petrović. P. Stanojević., Održavanje prema pouzdanosti, Zenica 2011. 5. AMOS Asset Management,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje1. I Kolokvijum , od 0 do 20 poena; 2. II Kolokvijum , od 0 do 20 poena; 3. Seminarski rad od 0 do 3 0 bodova 4. Završni Ispit, 30 poena
Posebne naznake za predmetPo potrebi, predavanja se mogu održavati na engleskog jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PLANIRANJE I RAZVOJ MARINA

Naziv predmeta:PLANIRANJE I RAZVOJ MARINA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13428Izborni352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PRIJAVA MASTER RADA

Naziv predmeta:PRIJAVA MASTER RADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13431Obavezan4101+1+1
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
10 kredita x 40/30=13 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
10 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
13 sati i 20 minuta x 16 =213 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
13 sati i 20 minuta x 2 =26 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
10 x 30=300 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
60 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 213 sati i 20 minuta (nastava), 26 sati i 40 minuta (priprema), 60 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / MODELIRANJE POMORSKOG TRANSPORTA I OPTIMIZACIJA

Naziv predmeta:MODELIRANJE POMORSKOG TRANSPORTA I OPTIMIZACIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13434Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / INTEGRISANI SISTEMI ELEKTRONSKE NAVIGACIJE

Naziv predmeta:INTEGRISANI SISTEMI ELEKTRONSKE NAVIGACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13448Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaPotvrditi principe rada elektroničkih dubinomjera, brzinomjera i ostalih elektroničkih navigacijskih uređaja. Opisati i interpretirati rad magnetskih kompasa, upotreba radara u navigaciji, upotreba el. karata, ECDIS-a. Samostalno korišćenje ECDIS i ARPA sistema. Opisati i interpretirati rad hiperboličkih navigacijskih sistema, inicijalnih sistema, satelitskih navigacijskih sistema visoke preciznosti. Opisati i interpretirati korišćenje VDR, AIS i INS. Prepoznati i analizirati greške elektroničkih navigacijskih sistema i kritički prosuđivati njihovu upotrebljivost.
Ishodi učenja- Analizirati principe rada elektroničkih navigacijskih uređaja; - Samostalno rukovati elektroničkim navigacijskim uređajima; - Samostalno uočiti grešku elektroničkih navigacijskih uređaja; - Samostalno upravljati brodom na zapovjedničkom mostu (simulator); - Primijeniti stečena znanja u planiranju putovanja u dinamičkim uslovima i samostalno u njima upravljati brodom.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Milorad Rašković, kap.
Metod nastave i savladanja gradivaUčenje na daljinu i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konekcija na Moodle server i preuzimanje materijala. Vježbe na navigacionom simulatoru Navi-Trainer 4000.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje. Pregled teorije o integrisanim sistemima elektronske navigacije.
I nedjelja, vježbe - Uvodno predavanje. Pregled teorije o integrisanim sistemima elektronske navigacije.
II nedjelja, pred.-ECDIS
II nedjelja, vježbe ECDIS
III nedjelja, pred.- Automatsko radarsko plotovanje – ARPA. Transas RADAR/ARPA imitator. Pomoćna sredstva i plotovanje.
III nedjelja, vježbe - Automatsko radarsko plotovanje – ARPA. Transas RADAR/ARPA imitator. Pomoćna sredstva i plotovanje.
IV nedjelja, pred.- Analiza ARPA sistema.
IV nedjelja, vježbe - Analiza ARPA sistema.
V nedjelja, pred.- Praktična upotreba radara i ARPE.
V nedjelja, vježbe - Praktična upotreba radara i ARPE.
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VII nedjelja, pred.- Satelitska navigacija.
VII nedjelja, vježbe - Satelitska navigacija.
VIII nedjelja, pred.- GPS. GLONASS.
VIII nedjelja, vježbe - GPS. GLONASS.
IX nedjelja, pred.- DGPS.
IX nedjelja, vježbe - DGPS.
X nedjelja, pred.- Planiranje rute broda u dinamičkim uslovima.
X nedjelja, vježbe - Planiranje rute broda u dinamičkim uslovima.
XI nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XI nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XII nedjelja, pred.- GPS, GLONASS. Analize greške.
XII nedjelja, vježbe - GPS, GLONASS. Analize greške.
XIII nedjelja, pred.- Elektronske karte. Analiza i modeliranje grešaka.
XIII nedjelja, vježbe - Elektronske karte. Analiza i modeliranje grešaka.
XIV nedjelja, pred.- Integrisani navigacioni sistemi. Vježbe na simulatoru.
XIV nedjelja, vježbe - Integrisani navigacioni sistemi. Vježbe na simulatoru.
XV nedjelja, pred.- AIS i VDR.
XV nedjelja, vježbe - AIS i VDR.
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita: od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da odrade seminarski rad na jednu od predloženih tema za seminarske radove (predlozi tema će biti dostupni na portalu za distance learning) i da pristupe završnom ispitu, koji će biti organizovan u klasičnoj formi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. O terminima završnog ispita biće, takođe, blagovremeno obaviješteni putem interneta.
Konsultacije
Literatura1. M. Rašković, Terestička i elektronska navigacija, FZP, Kotor, 2001. 2. M. Rašković, Radar i ARPA, priručnik , FZP, Kotor, 2000. 3. Navigational simulator Navi-Trainer 4000, TransasLtd., 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 seminara na NT4 po 5 poena (ukupno 10 poena); 2 domaća zadataka po 5 poena (ukupno 10 poena); Dva kolokvijuma po 15 poena (ukupno 30 poena); Završni ispit (teorija+simulacije NT4) 50 poena; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmetNastava se po potrebi može realizovati i na engleskom jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / PLANIRANJE METEOROLOŠKIH RUTA

Naziv predmeta:PLANIRANJE METEOROLOŠKIH RUTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13449Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSposobnost razumijevanja i tumačenja sinoptičke karte i prognoziranja lokalnog vremena, uzimajući u obzir lokalne vremenske uslove i podatke dobijene putem prijemnika vremenskih karata. Poznavanje svojstava različitih vremenskih sistema, uključujući tropske oluje i izbjegavanje središta oluja i opasnih kvadranta. Poznavanje sistema okeanskih struja. Sposobnost izračunavanja morskih mijena. Korišćenje odgovarajućih navigacijskih publikacija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti: - Analizirati meteorološke i okeanološke elemente i pojave značajne za sigurnost i ekonomičnost plovidbe; - Posmatrati, šifrovati i dešifrovati brodske meteorološke i okeanološke elemente i pojave; - Upotrebljavati navigacijske publikacije pri planiranju, izvođenju plovidbe i nakon plovidbe; - Prepoznati i interpretirati vremenska i okeanološka stanja, znati prognozirane situacije, uključujući i lokalne uslove; - Primijeniti prognozu vremena tokom planiranja pomorskog putovanja, pratitistvarne uslove tijekom putovanja, te znati analizirati njihov utjecaj na sigurnost,pravovremenost dolaska i ekonomičnost putovanja;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Rino Bošnjak – nastavnik, mr Igor Petrović, kap. – saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaUčenje na daljinu. Izrada seminarskog rada
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi u meteorologiji, njena podjela, poseban osvrt na pom. nav. meteorologiju i njen značaj za bezbjednost pomorske navigacije.
I nedjelja, vježbe - Osnovni pojmovi u meteorologiji, njena podjela, poseban osvrt na pom. nav. meteorologiju i njen značaj za bezbjednost pomorske navigacije.
II nedjelja, pred.-Atmosfera, njenapodjela,sastavigustinavazduha.
II nedjelja, vježbe Atmosfera, njenapodjela,sastavigustinavazduha.
III nedjelja, pred.- Meteorološki elementi i njihove pojave, temperatura vazduha i temp. režim održavanja brodskih prostora.
III nedjelja, vježbe - Meteorološki elementi i njihove pojave, temperatura vazduha i temp. režim održavanja brodskih prostora.
IV nedjelja, pred.- Vjetar i sile koje djeluju na njegovo kretanje, analiza izobara.
IV nedjelja, vježbe - Vjetar i sile koje djeluju na njegovo kretanje, analiza izobara.
V nedjelja, pred.- Opšta cirkulacija vazdušnih masa u atmosferi, stalni vjetrovi (pasati i zapadni vjetrovi).
V nedjelja, vježbe - Opšta cirkulacija vazdušnih masa u atmosferi, stalni vjetrovi (pasati i zapadni vjetrovi).
VI nedjelja, pred.- Izrada I dijela seminarskog rada.
VI nedjelja, vježbe - Izrada I dijela seminarskog rada.
VII nedjelja, pred.- Periodični vjetrovi (monsuni), lokalni vjetrovi (Jadran) i sl.
VII nedjelja, vježbe - Periodični vjetrovi (monsuni), lokalni vjetrovi (Jadran) i sl.
VIII nedjelja, pred.- Vazdušne mase, njihova klasifikacija i osobine.
VIII nedjelja, vježbe - Vazdušne mase, njihova klasifikacija i osobine.
IX nedjelja, pred.- Razvoj ciklona i anticiklona, tropski ciklon –otkrivanje i praćenje.
IX nedjelja, vježbe - Razvoj ciklona i anticiklona, tropski ciklon –otkrivanje i praćenje.
X nedjelja, pred.- Analiza vremenske karte, sinoptičke konsultacije za pomorce, izrada vremenske karte.
X nedjelja, vježbe - Analiza vremenske karte, sinoptičke konsultacije za pomorce, izrada vremenske karte.
XI nedjelja, pred.- NAVTEX: meteorološke informacije za pomorce.
XI nedjelja, vježbe - NAVTEX: meteorološke informacije za pomorce.
XII nedjelja, pred.- Osnovi okeanografije i njen značaj u navigaciji.
XII nedjelja, vježbe - Osnovi okeanografije i njen značaj u navigaciji.
XIII nedjelja, pred.- Glavne morske struje na Zemlji.
XIII nedjelja, vježbe - Glavne morske struje na Zemlji.
XIV nedjelja, pred.- Elementi planiranja meteroroloških ruta – sinteza prethodno usvojenog gradiva.
XIV nedjelja, vježbe - Elementi planiranja meteroroloških ruta – sinteza prethodno usvojenog gradiva.
XV nedjelja, pred.- Izrada II dijela seminarskog rada.
XV nedjelja, vježbe - Izrada II dijela seminarskog rada.
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita: od 0 - 30 sati. Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da odrade seminarski rad na jednu od predloženih tema za seminarske radove i da pristupe završnom ispitu, koji će biti organizovan u klasičnoj formi na Pomorskom fakultetu u Kotoru. O terminima završnog ispita biće, takođe, blagovremeno obaviješteni.
Konsultacije
Literatura1. Cadez M., Meteorologija, BIGZ, Beograd, 1973. 2. Gelo B., Opća i prometna meteorologija, Školska knjiga, Zagreb, 1994. 3. Simović A., Navigacijska meteorologija, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 4. Buljan M., Zore-Armanda M., Oceanografija i pomorska meteorologija, Rijeka,1963.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeSeminarski radovi i završni ispit.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / MODELI ZA PLANIRANJE OPERATIV.PROCESA U POM.TRANS.

Naziv predmeta:MODELI ZA PLANIRANJE OPERATIV.PROCESA U POM.TRANS.
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13451Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / TEHNOLOGIJE UKLANJANJA ŠTETNIH MATERIJA SA BRODOVA

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJE UKLANJANJA ŠTETNIH MATERIJA SA BRODOVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13453Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / KOROZIJA I ZAŠTITA BRODSKIH MATERIJALA

Naziv predmeta:KOROZIJA I ZAŠTITA BRODSKIH MATERIJALA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13454Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja predmeta "Korozija i zaštita brodskih materijala" je da student ovladaju osnovama korozionih procesa, upoznaju se sa oštećenjima brodskog trupa usljed korozije, i ovladaju metodama i postupcima sprečavanja korozije brodskih strukturnih oblasti i elemenata
Ishodi učenja - Objasniti mehanizam nastanka korozionih procesa. - Identifikovati specifične korozione procese kod brodskih mašina i strukturnih oblasti. - Demonstrirati znanje o metodama i postupcima pripreme površine za farbanje. - Navesti i pojasniti ključne standarde u primjeni površinske zaštite. - Navesti i pojasniti metode rada opreme za površinsku zaštitu. - Definisati zahtjeve standarda za površinsku zaštitu materijala. - Samostalno zaključivati i prezentirati znanja, ideje i argumente u oblasti zaštite brodskih materijala. - Predlžiti metode i postupke u smislu sprečavanja korozije i zaštite materijala površinskim premazima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Špiro Ivošević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja. Konsultacije. Samostalni rad. Seminarski rad. Kolokvijumi. Završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšti pojmovio koroziji. Mehanizam nastanka korozije i klasifikacija korozivnih procesa.
I nedjelja, vježbe - Primjeri korozije kod brdskih sitema
II nedjelja, pred.-Hemijska i elektrohemijska korozija. Priprema seminarskog rada.
II nedjelja, vježbe Primjer korozije
III nedjelja, pred.- Pojam korozije uzmorei u moru. Identifikacija ključnih faktora koji utiču nakoroziju.
III nedjelja, vježbe - Primjeri i podaci o kljucnim parametrima okruzenja
IV nedjelja, pred.- Različite vrste fizičkih oblika korozije brodskih konstrukcija.
IV nedjelja, vježbe - Fiziki oblici korozije
V nedjelja, pred.- Korozija brodskihk onstrukcija u posebnim uslovima okruženja.
V nedjelja, vježbe - Korozija i korozioni modeli
VI nedjelja, pred.- Korozija ključnih brodskih oblasti I konstruktivnih elemenata brodskog trupa.
VI nedjelja, vježbe - Korozioni modeli i korozija brodskih oblasti
VII nedjelja, pred.- Studije slučaja.
VII nedjelja, vježbe - Primjeri korozionih razaranja
VIII nedjelja, pred.- Procjena stanja površinske zaštite. Zaštita metala od korozije. Odabir šeme zaštite.
VIII nedjelja, vježbe - Primjer procjenne stanja
IX nedjelja, pred.- Priprema površine materijala.Standardi zapripremu površine materijala.
IX nedjelja, vježbe - Metode pripreme površine za zaštitu. Zahtjevi standarda.
X nedjelja, pred.- Analiza površinskih premaza i njihova klasifikacija.
X nedjelja, vježbe - Primjeri kod brodova u eksploataciji
XI nedjelja, pred.- Primjena tehnika premazivanja i odabir debljine slojeva premaza.
XI nedjelja, vježbe - Primjeri metoda farbanja
XII nedjelja, pred.- Aktivna i pasivna zaštita od korozije.
XII nedjelja, vježbe - Metode srečavanje korozije
XIII nedjelja, pred.- Metode i postupci kontrole primjene površinske zaštite.
XIII nedjelja, vježbe - Kontrola površinske zaštite
XIV nedjelja, pred.- Analiza opreme prilikom kontrole primjene površinske zaštite.
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri opreme i prednosti i nedostaci
XV nedjelja, pred.- Pregled zahtjeva Standarda za nanošenje zaštitnih prevlaka. Odbrana semianrskog rada.
XV nedjelja, vježbe - Standardi nanosenja premaza
Opterećenje studentaNastava i završni ispit: (6 sati i 40 minuta) x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, predaju domaće zadatke, rade kolokvijume, rade laboratorijske vježbe i polažu zavšni ispit
Konsultacije
Literatura1. Schumacher, M. ,Seawater corrosion handbook. 1979, NJ: Noyes Data Corporation. 2. Inspection repair and maintenance of ships structures, Piero Cardis, Witherby, 2001. 3. Corrosion, Mechanisms in Theory and Practice, Philippe Marcus, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePriprema (15), izrada (45) i prezentacija (10) seminarskog rada od 0 do 70 poena; Završni Ispit (teorija), 30 poena. (Opciono može biti konferencijski rad ili rad u časopisu.)
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / MODEL. I SIMULIR.ELEMENATA BRODSKIH ENERGET.SIST.

Naziv predmeta:MODEL. I SIMULIR.ELEMENATA BRODSKIH ENERGET.SIST.
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13455Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema posebnih uslova za upis i slušanje ovoga predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaMaterija koja se obrađuje u predmetu je namijenjena upoznavanju studenata sa simulacijskim modeliranjem i njegovom primjenom u analizi i oblikovanju elemenata brodskih energetskih sistema. Simulacijsko modeliranje omogućuje stvaranje modela dinamičkih procesa, izvođenje simulacijskih eksperimenata s modelom i procjenu performansi dinamičkih procesa.
Ishodi učenjaOčekuje se da studenti analiziraju i interpretiraju rješenja nakon provedenih simulacijskih eksperimenata. Uz uporabu statističke analize da izrade modele za prepoznate probleme korištenjem metoda simulacijskog modeliranja. Da koriste programske alate koji podržavaju metode i tehnike simulacijskog modeliranja. Da mogu prepoznati probleme iz područja elemenata brodskih energetskih sistema koje je moguće riješiti različitim metodama simulacijskog modeliranja. Da mogu primijeniti odgovarajuće metode za izvođenje simulacijskih eksperimenata i pružaju podršku procesu modeliranja i simuliranja na osnovu rezultata simulacijskih eksperimenata. Student po završetku kolegija će imati slijedeće kompetencije: - razumijevanje načina simulacijskog modeliranja sa primjenom u analizi i oblikovanju elemenata brodskih energetskih sistema, - izrada simulacijskih modela i njihova verifikacija, - razumijevanje analize izlaznih podataka simulacijskog eksperimenta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Sead Cvrk pod mentorstvom prof dr Danila Nikolića
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, izrada seminarskih radova, vježbe, konsultacije, samostalni rad i zavšni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovne ideje simulacijskog modeliranja
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pristup simulacijskom modeliranju
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Osnovne ideje simulacije diskretnih događaja
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Izgradnja konceptualnih simulacijskih modela
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Strategije izvođenja simulacije
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Izgradnja simulacijskih programa
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Stvaranje povjerenja u simulacijske modele Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Osnovni elementi vjerovatnoće i statistike
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Generisanje uzoraka
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Analiza ulaznih podataka
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Planiranje simulacijskih eksperimenata
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Analiza izlaza simulacijskih eksperimenata
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Osnovne ideje sistemske dinamike
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Konceptualni modeli sistemske dinamike
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Osnovne jednačine sistemske dinamike Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sat vježbi 2 sata i 40 min samostalnog rada, uključujući konsultacije U semestru Nastava i završni ispit: 6 sati + 40 min x 16 = 106 sati + 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati + 40 min) = 13 sati +20 min Ukupno opterećenje za predmet: 5 x 30 = 150 sati Za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita: 150-(120 sati)=30 sati Struktura opterećenja: 106 sati + 40 min (nastava) + 13 sati + 20 min (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu, predaju domaće zadatke, rade seminarske radove i polažu zavšni ispit.
Konsultacije
Literatura1. V. Čerić: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga , Zagreb, 1993. 2. A. Munitić: Kompjuterska simulacija uz pomoć sistemske dinamike, Brodosplit, Split, 1989. 3. A. Law, W. D. Kelton: Simulation Modelling and Analysis, Fifth Edition, McGraw Hill, New York, 2014.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje1. Seminarski rad I, od 0 do 30 bodova; 2. Seminarski rad II, od 0 do 30 bodova; 3. Završni ispit, od 0 do 40 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 bodova.
Posebne naznake za predmetPo potrebi, predavanja se mogu održavati na engleskom jeziku.
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / ODABRANA POGLAVLJA IZ BRODS.ELEK.UREĐ.I POSTROJ.

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ BRODS.ELEK.UREĐ.I POSTROJ.
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13456Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / MODELIRANJE I SIMULACIJA U ELEKTRONICI

Naziv predmeta:MODELIRANJE I SIMULACIJA U ELEKTRONICI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13457Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / UPRAVLJANJE INOVACIJAMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE INOVACIJAMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13801Obavezan162+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / POMORSKE OFF SHORE TEHNOLOGIJE I OPERACIJE

Naziv predmeta:POMORSKE OFF SHORE TEHNOLOGIJE I OPERACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13802Obavezan352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Pomorski fakultet Kotor / POMORSKE NAUKE / DIGITALNI MARKETING U POMORSTVU

Naziv predmeta:DIGITALNI MARKETING U POMORSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
13827Izborni352+2+0
Studijski programi za koje se organizujePOMORSKE NAUKE
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da pruži studenatima savremena znanja o digitalnom marketingu koji obuhvata prodaju usluga, promociju i oglašavanje pomorskih preduzeća putem novih (digitalnih) medija.
Ishodi učenja- Pokazati kako putem novih medija prikupiti, te analizirati korisničke podatke i iskoristiti ih za marketing strategije u pomorstvu. - Naučiti kako povećati svijest o brendu i ostvariti prodaju stvaranjem i distribucijom visoko vrijednih sadržaja potencijalnim klijentima u pomorstvu. - Shvatiti kako prepoznati pravo ciljno tržište i pozicionirati se na istom putem novih medija. - Razumjeti strategije i alate potrebne za e-trgovinu, efikasnu prodaju i optimiziranje korisničkog iskustva u pomorstvu. - Savladati osnove savremene marketinške komunikacije. - Shvatiti kako uključiti u poslovanje potencijalne lokalne klijente. - Razumjeti osnove mobilnog marketinga i primjenu u pomorstvu. - Naučiti kako optimizirati web stranice pomorskih preduzeća kako bi korisnici lakše pronašli sadržaj. - Saznati kako se oglašavati putem društvenih mreža i stvoriti kvalitetne sadržaje koji će cijeniti korisnici pomorskih usluga. - Identifikovati prave digitalne kanale koji će pomoći da se postignu poslovni ciljevi i rezultati marketinškog oglašavanja i promocije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Senka Šekularac-Ivošević , mr Dragana Milošević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, studije slučaja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u digitalni marketing u pomorstvu. Od tradicionalnog do digitalnog marketinga.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pristupanje poslovnim aktivnostima putem interneta. Korištenje digitalnog marketinga za poboljšanje poslovnog učinka pomorskih preduzeća.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Razumevanje ponašanja korisnika i konkurencije u pomorstvu u okruženju digitalnog marketinga.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Ključni elementi web stranice. Marketinška atraktivnost web stranice za prodaju usluga luka i brodarskih kompanija.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Uvod u optimizaciju marketing pretraživanja (eng. search engine marketing (SEM)).
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Marketing u lokalnom okruženju. Upotreba savremenih medija za lokalno oglašavanje malih i srednjih preduzeća pomorske privrede.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Osnove oglašavanje na društvenim medijima i mjerenje uspjeha. Kolokvijum I.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Razumijevanje mobilnih aplikacija. Uvod u oglašavanje putem mobilnih uređaja za potrebe promocije luka nautičkog turizma.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Uvod u marketing sadržaja (eng. Content Marketing). Odabir pravog formata za marketing sadržaj pomorskih preduzeća.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pozicioniranje i vidljivost marketing sadržaja na mreži.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Osnove marketinga putem e-pošte.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Promocija putem video zapisa.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Web analitika.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Korištenje e-trgovine za prodaju u pomorstvu. Kolokvijum II.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Uvod u međunarodni marketing. Ekspanzija poslovanja u globalnim okvirima.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno - 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura: 2 časa predavanja 2 sata vježbi. U semestru - Nastava i završni ispit: Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera): 2 x 5 sati i 20 min.= 10 sati i 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet : 4 x 30 =120 sati. Dopunski rad: od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min. (Nastava)+10 sati i 40 min. (priprema) +24 sata (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, urade seminarski rad, dva kolokvijuma i završni ispit.
KonsultacijeUtorkom, 12:00-14:00h
Literatura1. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0, Moving from Traditional to Digital. John Wiley & Sons, New Jersey. 2. Kotler, P. Kartajaya, H., Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for Humanity. John Wiley & Sons, New Jersey. ISBN: 978-1-119-66854-1
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje1. Aktivno prisustvo nastavi do 5 poena; 2. I kolokvijum, od 0 do 20 poena; 2. II kolokvijum, od 0 do 20 poena; 3. Seminarski rad, od 0 do 25 poena; 4. Završni ispit, od 0 do 30 poena; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena