Centar za kontinantalno voćarstvo i ljekovito bilje

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Centar za kontinantalno voćarstvo i ljekovito bilje

Centar za kontinantalno voćarstvo i ljekovito bilje

Najvažniji segmenti  naučnoistraživačkog rada  Centra za kontinentalno voćartsvo i ljekovito bilje su: proučavanje bioloških, morfoloških, fizioloških i tehnoloških osobina introdukovanih i autohtonih sorti kontinentalnih voćaka, kao i prirodnih populacija samoniklih voćaka. istraživanja u oblasti pčelarstva, značaj pčela kao oprašivača gajenih i samoniklih biljnih vrsta. rad na inventarizaciji i determinaciji najznačajnijih ljekovitih biljaka i ispitivanje mogućnosti  plantažnog uzgajanja ugroženih vrsta (npr. lincure). Centar raspolaže sa dvije laboratorije: Laboratorija za hemiju i biohemiju – u kojoj se...