Biotehnički fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
495 ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) Despotović Aleksandra
Obrazovni01-08-201931-07-2021Projekat ima za cilj unapređenje mobilnosti između partnerskih institucija, a sve radi daljeg razvoja i jačanja privlačnosti UCG za učešće u bilateralnim, prekograničnim i transnacionalnim projektima. Obaveza institucija da ponude svoje programe i prakse studentima i osoblju partnerskih institucija.
494 AIM - COST Action CA17108 Invazivni komarci roda Aedes Pajović Igor
Obrazovni06-09-201805-09-2022Nadzor i kontrola vrste Aedes albopictus i drugih vrsta invazivnih komaraca roda Aedes i upravljanje rizikom od unošenja i širenja egzotičnih invazivnih virusa koje oni prenose u Evropi kroz efikasnu prekograničnu saradnju i mrežu partnera ne samo u Evropi već i šire kako bi identifikovali i popunili manjkavosti u znanju, poboljšali efikasnost istraživanja, standardizovali, optimizirali i promovisali nove postupke nadzora i kontrole uz poboljšanje informisanosti zainteresovanih strana
493 MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability) Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje Pajović Igor
Institucionalni07-01-201907-01-2022Projekt ima za cilj da spriječi pojavu vektorskih bolesti jačanjem međunarodne mreže laboratorija i javnih zdravstvenih ustanova iz 22 zemlje kako bi promovisao integrisani nadzor nad arbovirusima koji se javljaju.
492 INT5155 - Joint FAO/IAEA Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti Pajović Igor
01-01-201613-11-2019Podprogram suzbijanja štetočina je zajednički program FAO i IAEA za transfer nuklearnih i srodnih tehnologija državama članicama kroz tehničku i naučnu podršku.
491 RER5022-RTC - IAEA Uspostavljanje programa genetske kontrole invazivnih komaraca roda Aedes Pajović Igor
Istraživački01-01-201601-01-2020Uspostavljanje mreže evropskih zemalja koje su već pogođene ili su pod visokim rizikom da budu pogođene invazivnim vrstama komaraca i gdje je moguće koristiti genetske metode u cilju kontrole (tehnika sterilnih insekta)
489 INFRAVEC 2 - HORIZON 2020 Istraživačke infrastrukture vezane za kontrolu bolesti izazvanih vektorima: kroz šemu poziva: „Studija izvodljivosti uvoza, otpuštanja na terenu i procjena efikasnosti sterilisanih mužjaka Aedes albopictus vrste u Crnoj Gori''. Pajović Igor
Istraživački11-12-201731-12-2019Uvođenje u praksu inovativnih rješenja u suzbijanju i suspresiji vektorskih vrsta komaraca. Korišćenje nepesticidnih SIT tehnika suzbijanja komaraca u Crnoj Gori. Uspostavljanje i standardizacija sistema uvoza korisnih insekata u Crnu Goru uključujući i sterilne insekte. Povećanje količine uveženih mužjaka i testirana njihova efikasnost na terenu.
487 IMAAC - COST Action CA16227 Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama Pajović Igor
Latinović Nedeljko
Istraživački21-09-201720-09-2020Istraživanja i matematička analiza efekta avangardnih mjera kontrole vektorskih bolesti koje prenose komarci (denga, Zika, Chikungunia i žuta groznica). Glavni fokus je na Dengue groznici koju prenose Aedes aegipti i Aedes albopictus i sinergiji sa postojećim EU projektima.
486 SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazovi Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies Marković Milan
Marković Božidarka
Dubljević Radisav
Radonjić Dušica
Đokić Milena
Istraživački01-06-201831-05-2023Cilj: da se razvije integrisani pristup (ekonomski i ekološki prihvatljiv i koji se lako sprovodi) u upravljanju prirodnim travnjacima i produbljivanje znanja o važnosti i funkcionisanja prirodnih travnjaka u nizu važnih evropskih biogeografskih regiona, a posebno u odnosu na različite sisteme njihovog korišćenja za potrebe stočarske proizvodnje.
485 Bilateralna naučno-tehnološka saradanja sa Republikom Slovenijom Granata_MneSi Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) Topalović Ana
Knežević Mirko
Istraživački01-08-201831-07-2020Cilj projekta je poređenje fitohemijskog sastava sokova divljeg nara iz ekološki različitih staništa opisanih prema klimatskim i pedološkim parametrima.
484 Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima Lazarević Jelena
Marković Milan
Kankaraš Milica
Istraživački01-07-201830-06-2020Utvrđivanje novih staništa tartufa, modeliranje prostorne i temporalne distribucije tartufa sa naglaskom na predviđanje uticaja promjene životne sredine na razvoj šumskih ekosistema i pojavu/ proizvodnju tartufa koja je u korelaciji sa njima; ekonomsko modeliranje usmjereno prema boljoj procjeni profita zasnovanog na tartufima putem direktnog sakupljanja, ili razvojem pratećih aktivnosti zasnovanih na tartufima (i drugim gljivama).
483 UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu Lazarević Jelena
Topalović Ana
Zindović Jelena
Istraživački01-01-201931-12-2021Ciljevi projekta: genetička karakterizacija bukve u populacijama na granici njenog rasprostranjenja u Crnoj Gori i Italij; poređenje populacije sa granice rasprostranjenja bukve na ostalim područjima radi procjene vremena divergencije i protoka gena; proučavanje lokalne adaptacije istraživanjem selekcije u grupi kandidat gena koji su uzrokovani stresom.
477 Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales Perović Tatjana
Adakalić Mirjana
Lazović Biljana
Istraživački01-01-201931-12-2020Projekat je orjentisan na istraživanje bioloških svojstava ekstrakata i etarskih ulja suptropskih biljaka iz reda Rosales (Ziziphus jujuba i Celtis australis); na njihovu moguću primjenu kao fungicida za suzbijanje fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium.
476 Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Austrijom Tretman otpada iz mlinova za preradu masline Lazović Biljana
Adakalić Mirjana
Perović Tatjana
Ljutica Stoja
Istraživački01-01-201931-12-2020U ovom projektu istražit će se fizičke i hemijske karakteristike otpadnog materijala i ostataka iz različitih tipova mlinova za preradu masline u Crnoj Gori, degradacija njihovog kapaciteta zagađenja (organsko opterećenje i fenolna jedinjenja) i njihov uticaj na teksturu različitih vrsta zemljišta ili biljaka.
475 ISDŠ - Ministarstvo nauke Crne Gore - inovativni projekti Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije Jaćimović Vučeta
Radulović Momčilo
Čizmović Miroslav
Ljutica Stoja
Klisić Žarko
Istraživački01-01-201831-12-2019Cilj projekta je da se na teritoriji Crne Gore identifikuju stabla (žbunovi) divljeg šipka čiji plodovi po svojim fenotipskim karakteristikama nadmašuju plodove ostalih stabala, ispitivanje odnosa jestivog i nejestivog dijela, % soka i kvaliteta soka sa ciljem stvaranja uslova za podizanje plantaža divljeg šipka sa krupnim plodovima, jače obojenim zrnima i većim % soka i povećanje obima proizvodnje.
474 Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva Jovović Zoran
IstraživačkiOstalo31-10-201931-10-2019Ispitivanje najvažnijih pаrаmеtara kvаlitеtа аltеrnаtivnih kulturа (heljda, proso, lan, mak), odabir najbolje tеhnоlоgiјe prоizvоdnjе koja će omogućiti postizanje visokih prinosa visokog kvaliteta za ljudsku ishrаnu, ali i sirovine zа prоizvоdnju biоdizеlа u Srbiјi i Crnој Gоri.
473 Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane Bojanić Rašović Mirjana
IstraživačkiOstalo01-08-201831-07-2020Cilj projekta je in vitro ispitivanje probiotskih i imunomodulatornih svojstava odabranih sojeva L. lactis. Takodje je cilj uporediti imunološke osobine živih i UV -inaktiviranih sojeva L. lactis
458 VITISUST Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji Latinović Nedeljko
Istraživački
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana Zindović Jelena
Istraživački
454 Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini Radonjić Sanja
Istraživački
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom Latinović Jelena
Istraživački
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline Perović Tatjana
Istraživački
451 Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke, Bilateralna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom Hrnčić Snježana
Istraživački
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini Popović Ranko
Istraživački
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative Jovović Zoran
Istraživački
448 Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) Lazarević Jelena
Istraživački
447 Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana Bojanić Rašović Mirjana
Istraživački
446 Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou Lazović Biljana
Istraživački
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač Perović Tatjana
Istraživački
444 Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom Čurović Milić
Istraživački
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom Despotović Aleksandra
Istraživački
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) Perović Tatjana
Istraživački
441 Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza Lazarević Jelena
Istraživački
440 Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina Lazović Biljana
Istraživački
439 Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti Jovović Zoran
Istraživački
438 Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Hrnčić Snježana
Istraživački
437 Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine Popović Tatjana
Istraživački
436 Fitosanitarni status smokve u BiH i CG Perović Tatjana
Istraživački
435 DIAROD Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma Lazarević Jelena
Istraživački
434 EURO-AGRIWAT Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change Knežević Mirko
Istraživački
433 SMARTER Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe Latinović Nedeljko
Istraživački
432 EURNEGVEC European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections Pajović Igor
Istraživački
431 Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije Radonjić Sanja
Istraživački
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze Latinović Nedeljko
Istraživački
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori Marković Milan
Istraživački
428 Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore Pajović-Šćepanović Radmila
Istraživački
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza Zindović Jelena
Istraživački
426 Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori Lazarević Jelena
Istraživački
425 MNA-INO-2017-33 Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori Latinović Nedeljko
424 MNA-INO-2017-34 Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene populacije Jaćimović Vučeta
423 Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS Zindović Jelena
422 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori Pajović Igor
257 Bilaterala sa Makedonijom Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Raičević Danijela
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
256 Bilaterala sa Slovenijom Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Radonjić Sanja
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
255 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Pajović-Šćepanović Radmila
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
254 Bilaterala sa Slovenijom Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Čizmović Miroslav
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
253 Bilaterala sa Slovenijom Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Latinović Jelena
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
252 Bilaterala sa Slovenijom Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Mirecki Nataša
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
251 Bilaterala sa Slovenijom Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca Marković Božidarka
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
250 Bilaterala sa Slovenijom Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Adakalić Mirjana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2017
249 LifeADA Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region Latinović Nedeljko
ObrazovniStrukturni01-12-201301-12-2016
248 RESI Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries Čurović Milić
ObrazovniStrukturni15-12-201330-11-2016
146 KATUN Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma Marković Milan
IstraživačkiOstalo01-04-201531-03-2017
145 LOVCEN Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori Pajović Igor
IstraživačkiOstalo01-06-201431-05-2017
144 AgriSciMont Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede Marković Milan
InstitucionalniOstalo01-06-201030-11-2014
141 Međunarodni projekti Međunarodni projekti Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
140 Projekti finansirani od Fitosanitarne Projekti finansirani od Fitosanitarne Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
139 Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015
138 Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva nauke Jovanović Miomir
01-01-201531-12-2015