Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
1040 Ministarstvo nauke CG Genomska osnova diverziteta i adaptacione sopsobnosti lokalnih rasa ovaca i koza AdaptGen BTF2024-2024
1042 Interreg Danube (INT Danube) Zajednice znanja za ubrzanje transvera istraživačko-tehnoloških inovacija u Dunavskom regionu RTIT BTF2024-2026
1031 Ministarstvo nauke CG Primjena biofungicida u poljoprivredi i urbanim sredinama BIOAPP BTF2024-2027
1032 Ministarstvo nauke CG Klimatske promjene: mjere adaptacije za poboljšanje kvaliteta grožđa i vina u Crnoj Gori ADOP4GRAWI BTF2024-2027
1038 INTERREG MED Zadržavanje i skladištenje atmosferskog CO2 za poboljšanje kvaliteta zemljišta CARBON 4 SOIL QUALITY BTF2024-2026
1037 Ministarstvo nauke CG Biodiverzitet gljiva kao indikator zdravstvenog stanja šuma pod pritiskom klimatskih promjena FunGforest BTF2024-2026
1036 Ministarstvo nauke CG : Ispitivanje fitohemijskog sastava i biološke aktivnosti plodova šumske borovnice i aronije ABc-BioAct BTF2024-2027
1041 Međunarodni Pokazatelji genetičkog diverziteta autohtonih rasa ovaca i koza iz Slovačke, Austrije, Češke, Srbije i Crne Gore SHEGEND BTF2023-2025
1012 Bilateralni međunarodni Prognoza bolesti drveta vinove loze u održivom vinogradarstvu u Crnoj Gori i Italiji GRAPETRUST BTF2023-2023
1003 Bilateralni međunarodni Proučavanje resistance-breaking sojeva virusa bronzavosti paradajza u Sloveniji i Crnoj Gori Bilateralna saradnja sa republikom Slovenijom BTF2023-2024
1002 Bilateralni međunarodni Genetički resursi i sposobnost adaptacije lokalnih rasa ovaca na planinskim područjima Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom BTF2023-2024
1000 Bilateralni međunarodni Analiza očinstva maslina sa mikrosatelitima - podrška u programima oplemenjivanja Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom BTF2023-2024
1001 Bilateralni međunarodni Stanje i perspektive biološke zaštite u Crnoj Gori i Sloveniji Bilateralna saradnja sa REpublikom Slovenijom BTF2023-2024
1043 EU IPA IV Operativni program Strengthening national-level institutional and professional capacities of country Parties towards enhanced UNCCD monitoring and reporting – GEF 7 EA Umbrella IV Umbrella BTF2022-2024
971 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility Cooperation with: The Banats University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine; Timisoara, Romania BTF2021-2024
970 Erasmus+ Mobility for Learners and Staff - Higher Education Student and Staff Mobility Cooperation with The Banat's University of Agricultural Sciences and veterinary medicine ‚‚King Michael I of Romania'', Timisoara BTF2021-2023
967 COST FAIR NEtwork of micrometeorological measurements FAIRNESS BTF2021-2025
957 Ministarstvo nauke - Bilateralni Prirodi blisko gazdovanje šumama BTF2021-2022
829 IAEA Povećanje kapaciteta za integrisanje tehnike sterilnih insekata u efikasni sistem uplavljanja invazivnim komarcima roda Aedes RER5026 (2018029) BTF2021-2023
960 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Ekološko suzbijanje pepelnica biofungicidima BTF2021-2022
958 Ministarstvo nauke - Bilateralni Uticaj različitih klimatskih zona u vinarskim regionima Austrije i Crne Gore na ispoljavanje arome u bijelim vinima BTF2021-2022
959 Ministarstvo nauke - Bilateralni Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba Mill.) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije BTF2021-2022
1004 IAEA IAEA - RER 5026 “Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes BTF2021-2023
1008 Ministarstvo nauke CG Ocjena biohemijskog sastava etarskog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih populacija gajenih po principima organske proizvodnje Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja BTF2021-2024
968 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility No. 2020-1-SK01-KA107-077779; (The Slovak University of Agriculture in Nitra) BTF2020-2023
969 Erasmus+ Mobility for learners and staff - Higher Education Student and staff Mobility Saradnja sa Universita degli Studi della Tuscia (Viterbo, Italy) BTF2020-2023
822 COST Sve -evropska mreža za obnovu šuma i pošumljavanje prilagođeno klimatskim promenama BTF2020-2024
955 Međunarodni CRP-ICGEB Research Grant Next generation diagnostics and characterisation for emerging viruses and virus-like agents of pome and stone fruits in Montenegro CRP/MNE19-01 BTF2020-2022
828 IAEA Poboljšanje rane detekcije i brzog reagovanja na potencijalne epidemije prioritetnih životinjskih i zoonotskih bolesti RER5025 (2018027) BTF2020-2022
795 Horizont 2020 Kolektivni pristup istraživanju i inovacijama za održivi razvoj u visoravni (planina) HIGHLANDS.3 BTF2020-2024
474 Bilateralni međunarodni Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva Alternativni usjevi BTF2019-2020
495 Erasmus+ Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 BTF2019-2021
493 Ostalo Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability) BTF2019-2022
810 Erasmus+ Saradnja između Biotehničkog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta u Atini (Agricultural University of Athens - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) BTF2019-2021
809 Erasmus+ Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi - HarISA. Koordinator projekta za Crnu Goru HarISA BTF2019-2022
801 Mreža za prevenciju vektorskih bolesti kroz One Health sistem u regionima Mediterana, Crnog mora i Sahela MediLabSecure 2 BTF2019-2021
805 Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja VectorNet 2 BTF2019-2022
477 Bilateralni međunarodni Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom BTF2019-2020
483 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. BTF2019-2021
476 Bilateralni međunarodni Tretman otpada iz mlinova za preradu masline Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Austrijom BTF2019-2020
953 Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales - Ministarstvo nauke Crne Gore - bilateralna saradnja sa Republikom Srbijom BTF2019-2020
494 COST Invazivni komarci roda Aedes AIM - COST Action CA17108 BTF2018-2021
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana BTF2018-2021
473 Bilateralni međunarodni Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom BTF2018-2020
485 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) Granata_MneSi BTF2018-2021
484 Bilateralni međunarodni Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom BTF2018-2020
486 Horizont 2020 Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazovi BTF2018-2023
425 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori BIOEXTRA BTF2018-2020
796 Horizont 2020 ODRŽIVI SISTEMI I POLITIKE ZA PRIRODNE TRAVNJAKE SUPER-G BTF2018-2023
1007 Ministarstvo nauke CG Karakteristike i biohemijske promjene tokom zrenja sira u tipu njeguškog, proizvedenog od različitih vrsta mlijeka Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja BTF2018-2021
819 COST Istraživanje i matematička analiza avangardnih metoda kontrole bolesti preko Nano-Tach repelenata komaraca IMAAC - CA16227 BTF2018-2021
423 COST Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS BTF2018-2020
794 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori rukovodilac projekta BIOEXTRA BTF2018-2020
475 Ministarstvo nauke CG Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije ISDŠ BTF2018-2019
859 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija " Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane " Probiolactis BTF2018-2020
458 Ministarstvo nauke CG Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji VITISUST BTF2018-2020
1006 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje patogena vinove loze Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja BTF2018-2021
860 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visnskog transekta na Apeninima i na Balkanu BTF2018-2020
1005 Ministarstvo nauke CG Karakterizacija crnogorskih autohtonih populacija tetraploidne pšenice (T. durum i T. turgidum) molekularnim i morfološkim markerima Ministarstvo nauke Crne Gore- stipendije za doktorska istraživanja BTF2018-2021
821 COST Primena rešenja zasnovanih na prirodi za kreiranje grada sa obnovljivim resursima BTF2018-2022
489 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture vezane za kontrolu bolesti izazvanih vektorima: kroz šemu poziva: „Studija izvodljivosti uvoza, otpuštanja na terenu i procjena efikasnosti sterilisanih mužjaka Aedes albopictus vrste u Crnoj Gori''. INFRAVEC 2 - HORIZON 2020 BTF2017-2019
487 Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama IMAAC - COST Action CA16227 BTF2017-2020
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori BTF2017-2018
952 Bilateralni međunarodni Prevencija introdukcije i širenja karantinske bakterije Xylella fastidiosa sadnim materijalom - Ministarstvo nauke CG - bilateralna saradnja sa Italijom BTF2017-2018
820 COST Kultura sigurnosti i upravljanje rizikom u poljoprivredi SACURIMA BTF2017-2021
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza BTF2017-2018
858 Bilateralni međunarodni Adaptivni odgovor munike na sušu drug visinskih transekta na Apeninima i na Balkanu BTF2017-2018
426 Bilateralni međunarodni Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori BTF2017-2019
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze BTF2016-2018
250 Bilateralni međunarodni Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Bilaterala sa Slovenijom BTF2016-2017
256 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Tripsi MNE/SLO BTF2016-2017
855 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Dryocosmus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Dryocosmus BTF2016-2017
251 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca sheep diversity BTF2016-2017
854 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučno-mliječne fermentacije na njihovo formiranje BAMARP BTF2016-2017
853 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Potencijal primjene agroindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore za proizvodnju biogoriva BTF2016-2017
856 Bilateralni međunarodni Rasprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura - nove invazivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije D. Suzukii MNE/SRB BTF2016-2018
852 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Uticaj ampelotehnickih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije BTF2016-2017
808 Erasmus+ Razvoj akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka BESTSDI BTF2016-2019
492 Ostalo Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti INT5155 - Joint FAO/IAEA BTF2016-2019
491 Ostalo Uspostavljanje programa genetske kontrole invazivnih komaraca roda Aedes RER5022-RTC - IAEA BTF2016-2020
437 Bilateralni međunarodni Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine BTF2016-2017
826 IAEA Uspostavljanje programa genetske kontrole za invazivne Aedes komarce RER5022-RTC (2061784) BTF2016-2020
827 IAEA Deljenje znanja o sterilnim insektima i srodnim tehnikama za integrisano upravljanje insektnim štetočinama i vektorima ljudskih bolesti Interregional Technical Cooperation Programme INT5155 BTF2016-2020
436 Bilateralni međunarodni Fitosanitarni status smokve u BiH i CG BTF2016-2017
428 Ministarstvo nauke - Bilateralni Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore BTF2016-2017
431 Ministarstvo nauke - Bilateralni Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije D. Suzukii MNE/SRB BTF2016-2018
257 Bilateralni međunarodni Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Bilaterala sa Makedonijom BTF2016-2017
438 Ministarstvo nauke - Bilateralni Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini Dryocosmus BTF2016-2017
797 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture za kontrolu vektorskih bolesti - „Studija izvodljivosti za uvoz, oslobađanje na terenu i procjenu efikasnosti sterilnih mužjaka Aedes albopictus u Crnoj Gori“ INFRAVEC 2 BTF2016-2021
825 IAEA Podrška menadžmentu voćnih muva u zemljama Balkana i Mediterana BTF2016-2017
422 Horizont 2020 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori INFRAVEC 2 BTF2016-2021
255 Bilateralni međunarodni Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Bilaterala sa Slovenijom BTF2016-2017
254 Bilateralni međunarodni Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Bilaterala sa Slovenijom BTF2016-2017
253 Bilateralni međunarodni Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Bilaterala sa Slovenijom BTF2016-2017
252 Bilateralni međunarodni Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Bilaterala sa Slovenijom BTF2016-2017
439 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti USPŽ BTF2016-2018
857 Bilateralni međunarodni Autohtone sorte voća u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor funkcionalne hrane: hemijska karakterizacija i antioksidantni kapacitet BTF2016-2018
146 INVO-HERIC Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUN BTF2015-2017
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač BTF2015-2016
850 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Fragmentirane populacije šumskog drveća iz refugijalnih područja: anfiadriatička veza BTF2015-2016
818 COST Globalna mreža rasadnika kao sistem ranog upozorenja protiv introdukovanih štetočina drveća COST FP 1401- Global warning BTF2015-2018
141 Ostalo Međunarodni projekti Međunarodni projekti BTF2015-2015
793 Ostalo GENETIČKI RESURSI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU GENRES BTF2015-2017
139 Ostalo Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva nauke BTF2015-2015
441 Ministarstvo nauke - Bilateralni Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza BTF2015-2016
440 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina BTF2015-2016
849 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Sadržaj fenola i antioxidativni potencijal Austrijskih i Crnogorskih crvenih vina BTF2015-2016
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) BTF2015-2016
138 Ostalo Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva nauke BTF2015-2015
444 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF2015-2016
804 Evropska mreža za razmenu podataka o geografskoj distribuciji vektora člankonožaca, prenošenje uzročnika bolesti ljudi i životinja VectorNet 1 BTF2015-2018
145 Ostalo Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori LOVCEN BTF2014-2017
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline BTF2014-2015
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini BTF2014-2015
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative UPSK BTF2014-2016
848 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distibuiranog metrološkog sistema nacionalnih standarda maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF2014-2015
846 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banjaluke STURBZEL BTF2014-2015
1009 INVO-HERIC Centar izvrsnosti u Bioinformatici BIO-ICT BTF2014-2018
446 Ministarstvo nauke - Bilateralni Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF2014-2015
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF2014-2016
432 COST Action TD1303 "Evropska mreža posvećena zanemarenim vektorima i zarazama koje oni mogu prenijeti" EURNEGVEC BTF2014-2017
847 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Distribucija hipogeičnih gljiva jugoistočnih Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (tarufi-Tuber sp.) BTF2014-2015
824 IAEA Kontrola voćnih muva u zemljama Balkana i istočnog Mediterana BTF2014-2015
448 Bilaterala Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) BTF2014-2015
447 Ministarstvo nauke - Bilateralni Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji (Mytilus galloprovincialis) gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana Montemarneo BTF2014-2015
451 Ministarstvo nauke - Bilateralni Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke STURBZEL BTF2014-2015
792 Ministarstvo nauke CG Centar izvrsnosti u Bioinformatici BIO-ICT BTF2014-2018
817 COST Povezivanje biodiverziteta u zemljištu i funkcija ekosistema u Evropskim šumama COST FP 1305- Biolink BTF2014-2018
816 COST Action TD1303 "Evropska mreža posvećena zanemarenim vektorima i zarazama koje oni mogu prenijeti" EurNegVec BTF2014-2017
807 INVO-HERIC Praćenje invazivnih i nativnih vrsta komaraca vektora i patogena koje prenose u Crnoj Gori LOVCEN BTF2014-2017
800 Ostalo Prevencija vektorskih bolesti u regionu Mediterana i Crnog Mora kroz stvaranje umrežavanje MediLabSecure 1 BTF2014-2018
248 TEMPUS Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries RESI BTF2013-2016
249 TEMPUS Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region LifeADA BTF2013-2016
844 Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji specifičnih sireva u Crnoj Gori Montlac BTF2013-2014
433 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe SMARTER BTF2013-2017
812 TEMPUS Studije obnovljivih izvora energije u zemljama Zapadnog Balkana RESI BTF2013-2016
839 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Autohtone sorte masline u Crnoj Gori i Hrvatskoj – morfološka, molekularna i tehnološka karakterizacija BTF2013-2014
811 TEMPUS Cjeloživotno učenje iz oblasti održive poljoprivrede u regijonu Alpi-Dunav-Jadran LifeADA BTF2013-2016
842 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Upravljanje šumama i zaštita šuma u ​​zaštićenim područjima BTF2013-2014
841 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih rasa ovaca BTF2013-2014
840 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Genetička i fenotipska karakterizacija tipova nekih Crnogorskih sorti u ampelografskoj kolekciji BTF2013-2014
806 Evropska komisija CG LIFE12 ENV/GR/000466 LIFE CONOPS BTF2013-2018
843 Ministarstvo nauke - Bilateralni OSNOVE GAZDOVANJA I ZAŠTITE ŠUMA U ZAŠTIĆENIM OBLASTIMA BTF2013-2014
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom BTF2012-2014
790 Ministarstvo nauke CG Novointrodukovane invazivne štetočine u biljnoj proizvodnji u Crnoj Gori INVAZIVNE BTF2012-2015
454 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini BTF2012-2014
838 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) nova invazivna štetočina paradajza TUTA BTF2012-2013
837 Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke Unapređenje ratarske prooizvodnje u brdsko-planinskom rejonu - Proizvodnja heljde i krompira HiK BTF2012-2013
836 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Morfološka i genetička karakterizacija sorata masline (Olea europea L.) na prostoru Južne Hercegovine i Crnogorskog primorja BTF2012-2013
835 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Polifenolni potenicjal crvenih sorti grožđa u Crnoj Gori i Sloveniji BTF2012-2013
833 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Vrednovanje genetičkih resursa starih maslina iz Slovenije i Crne Gore korišćenjem biotehnoloških metoda BTF2012-2013
831 Projekat očuvanja, karakterizacije, kolekcionisanja i upotrebe genetičkih resursa masline (RESGEN) RESGEN BTF2012-2013
823 Ministarstvo nauke CG Prevencija i upravljanje voćnim muvama u zemljama Balkana i istočnog Mediterana BTF2012-2013
434 COST Procjena upotrebe i trgovine vodom u evropskoj poljoprivredi pod klimatskim promjenama EURO-AGRIWAT BTF2012-2016
815 COST Procjena upotrebe i trgovine vodom u evropskoj poljoprivredi pod klimatskim promjenama EURO-AGRIWAT BTF2012-2016
791 Ministarstvo nauke CG Karakterizacija germplazme masline molekularnim markerima KAGEMA BTF2012-2015
789 Ministarstvo nauke CG Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori BTF2012-2015
788 Ministarstvo nauke CG Utvrđivanje rasprostranjenja i brojnosti invazivne vrste invertebrata St. albopicta u Crnoj Gori URBIVI St.albo CG BTF2012-2015
787 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja navodnjavanja i đubrenja na antioksidativnu aktivnost i sadržaj fenola u plodovima poljoprivrednih kultura INGAF BTF2012-2015
786 Ministarstvo nauke CG Proučavanje cikada (Auchenorrhyncha) - prenosioca fitoplaymatičnih bolesti CIKADE BTF2012-2015
785 Ministarstvo nauke CG Fenotipska i molekularno genetska karakterizacija nekih autohtonih rasa ovaca u Crnoj Gori GENSHEEP BTF2012-2015
814 COST Sušenje jasena u Evropi: smernice i strategija za održivo upravljanje COST FP 1103- Fraxback BTF2012-2016
834 Ministarstvo nauke CG Identifikacija i osnovna karakterizacija potencijalnih starter kutura bakterija mliječne kiseline, izolovanih iz autohtonih fermentisanih mliječnih proizvoda u Crnoj Gori BTF2011-2013
813 COST Utvrđivanje invazivnog potrencijala rizika od Dothistroma-e COST FP 1102- DIAROD BTF2011-2015
435 COST Utvrđivanje invazivnog potrencijala rizika od Dothistroma-e COST FP 1102- DIAROD BTF2011-2015
830 Građani i upraljanje urbanim šumama u jugoistočnoj Evropi : Studija slučaja u odabranim gradovima BTF2011-2013
832 Ministarstvo nauke - Bilateralni Ispitivanje potencijala ožiljavanja reznicama autohtonih sorti masline (Olea europaea L.) BTF2011-2012
803 HERD Uporedna analiza kvaliteta trupova i jagnjećeg mesa različitih rasa ovaca iz Zapadnog Balkana i Norveške, unapređenje ukusa, prodaje i održivosti proizvodnje LAMBCAMEQU BTF2011-2014
144 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AgriSciMont BTF2010-2014
798 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AGRISCIMONT BTF2010-2013
802 HERD Prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama - umrežavanje, obrazovanje, istraživanje i širenje na zapadnom Balkanu BTF2010-2015
799 FP7 Istraživački kapaciteti za sprovođenje genetske kontrole komaraca - "Ispitivanje metoda pošiljke i međunarodna regulativa za isporuku sterilnih komaraca" INFRAVEC BTF2009-2014